• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  1. Teorie čísel, množiny, výroky
  2. Matice a determinanty
  3. Metody důkazů
  4. Parametr v matematice
  5. Absolutní hodnota
  6. Rovnice a nerovnice
  7. Funkce, zobrazení
  8. Polynomické funkce
  9. Goniometrické funkce
  10. Logaritmické a exponenciální funkce
  11. Posloupnosti a řady
  12. Průběh funkce
  13. Diferenciální a integrální počet
  14. Tělesa
  15. Trojúhelník
  16. Mnohoúhelník
  17. Množiny bodů dané vlastnosti
  18. Vzájemná poloha přímek a rovin
  19. Shodná zobrazení
  20. Podobná zobrazení
  21. Kružnice
  22. Kuželosečky
  23. Tečny a normály křivek
  24. Komplexní čísla
  25. Kombinatorika a pravděpodobnost
  1. Starověká literatura jako jeden z kořenů civilizace
  2. Slovesná kultura středověku
  3. Umělecký ideál rozvitého lidství – renesance a humanismus v evropské a české literatuře
  4. Slovesná tvorba barokní rozpolcenosti v evropské a české literatuře
  5. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře
  6. Národní obrození v české literatuře
  7. Romantická revolta proti rozumu a řádu ve světové a české literatuře
  8. Národní a všelidské ideály v české literatuře 2. poloviny 19. století
  9. Kritický obraz společnosti ve světové a české literatuře 19. století
  10. Vývoj divadla a dramatu od počátku do konce 19. století
  11. Soumrak století ve světové a české literatuře
  12. Generace tzv. buřičů – básníků života a vzdoru – v české literatuře
  13. Divadlo a drama – od moderny přes avantgardu až na práh absurdity
  14. Tradiční a moderní ve světové próze 1. poloviny 20. století
  15. Žánrové bohatství české prózy první poloviny 20. století
  16. Proměna témat i forem ve světové a české poezii 1. poloviny 20. století
  17. Člověk proti násilí jako téma v literatuře světové a české
  18. Světová literatura druhé poloviny 20. století s přesahem do počátku 21. století
  19. Literatura jako zrcadlo doby – proměny české poválečné prózy
  20. Cesty moderní české poezie v druhé polovině 20. století s přesahem do počátku 21. století
  21. Divadlo a drama druhé poloviny 20. století s přesahem do 21. století
  22. Vývoj českého novinářství od počátku do současnosti
  23. Lidová slovesnost jako inspirační zdroj naší literatury; balada v české literatuře
  24. Hnutí stojící v opozici proti společnosti a oficiální literární tvorbě
  25. Humor a satira ve světové a české literatuře
  1. International Organizations
  2. Geography of the UK and Ireland
  3. Geography of the USA
  4. Geography of Canada
  5. Geography of Australia and New Zealand
  6. Geography of the Czech Republic
  7. London and Other Cities in the UK
  8. Washington D.C., New York and Other Cities in the USA
  9. Prague and Other Cities in the CR
  10. Government and Politics
  11. Education
  12. British History
  13. American history
  14. British Literature
  15. American Literature
  16. British Culture
  17. American Culture
  18. Health and Diseases
  19. Jobs and Career
  20. Crime and Punishment
  21. The Media
  22. William Shakespeare and the Elizabethan Playhouse
  23. English as a World Language
  24. Culture of Australia, New Zealand and other ESC (except the UK and the USA)
  25. Sports and Games
  1. Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik
  2. Kunst und Kultur
  3. Sport
  4. Wohnen
  5. Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege
  6. Reisen
  7. Schule, Studium, das deutsche Schulsystem
  8. Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz
  9. Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen
  10. Mensch und Gesellschaft
  11. Massenmedien
  12. Jugend und ihre Welt
  13. Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E.
  14. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen
  15. Mode und Kleidung
  16. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
  17. Arbeit und Berufe
  18. Städte und Orte
  19. Meine Lektüre
  20. Vorbilder, Idole
  21. Tschechien – meine Heimat
  22. Deutschsprachige Länder - allgemein
  23. Die BRD
  24. Österreich
  25. Die Schweiz
  1. La France
  2. Les curiosités touristiques en France
  3. Paris
  4. Les personnages célèbres
  5. Les pays francophones
  6. La République tchèque
  7. Prague
  8. La vie culturelle en République tchèque, à Prague
  9. Le travail et l´emploi
  10. Les moyens de transport et les voyages
  11. La nature, l ´environement et l´écologie
  12. Ma famille, les rélations
  13. Les loisirs
  14. L´enseignement
  15. Les sports et les jeux
  16. Les fêtes en France et en République tchèque
  17. La cuisine, le restaurant
  18. Les magasins, les achats et la mode
  19. La maison et le logement
  20. La musique
  21. La littérature française et ma lecture
  22. Le cinéma, le théâtre
  23. Les médias et la communication
  24. La santé
  25. Les arts et la culture
  1. Moje rodina a já
  2. Můj životopis
  3. Můj den
  4. Náš byt
  5. Moje zájmy
  6. Můj přítel
  7. Naše škola, systém vzdělávání u nás a v Rusku
  8. Plány do budoucna
  9. Nakupování a služby
  10. Média
  11. Móda a oblečení
  12. Počasí a příroda
  13. Cestování, doprava
  14. Sport
  15. Ruská a česká kuchyně
  16. Životní styl – péče o zdraví
  17. Svátky, tradice v Rusku a u nás
  18. Kulturní život – hudba, divadlo a film
  19. Ruská federace
  20. Moskva
  21. Sankt Peterburk
  22. Česká republika
  23. Praha
  24. Vynikající osobnosti v ruských dějinách, vědě, kultuře
  25. Moje četba
  1. Dynamika hmotných bodů
  2. Elektromagnetická indukce a střídavý proud
  3. Elektromagnetické vlnění a záření
  4. Elektrostatické pole
  5. Geometrická optika
  6. Gravitační a tíhové pole
  7. Jaderná fyzika
  8. Kinematika
  9. Kmitavý pohyb
  10. Kvantová fyzika
  11. Magnetické pole
  12. Mechanická energie, práce, výkon
  13. Mechanické vlnění
  14. Mechanika kapalin a plynů
  15. Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách
  16. Struktura a vlastnosti kapalin
  17. Struktura a vlastnosti pevných látek
  18. Struktura a vlastnosti plynů
  19. Teorie relativity
  20. Teplo a skupenské přeměny
  21. Tuhé těleso
  22. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
  23. Vlnová optika
  24. Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky
  25. Zákony zachování ve fyzice
  1. Stavba atomu, elektronový obal, atomové jádro
  2. Chemická vazba, slabé vazebné interakce, tvary molekul
  3. Periodická soustava prvků, chemické názvosloví
  4. Stechiometrické výpočty, voda
  5. Roztoky
  6. Chemické reakce
  7. Redoxní děje, elektrochemie
  8. Chemická termodynamika
  9. Reakční kinetika
  10. Acidobazické reakce
  11. Analytická chemie
  12. Prvky I.A skupiny, prvky II.A skupiny
  13. Prvky III.A , IV.A, V.A skupiny
  14. Prvky VI.A, VII.A, VIII.A skupiny
  15. Chemie přechodných kovů
  16. Základní pojmy organické chemie
  17. Nasycené a nenasycené uhlovodíky
  18. Aromatické uhlovodíky, přírodní zdroje uhlovodíků
  19. Deriváty uhlovodíků
  20. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
  21. Karboxylové kyseliny
  22. Deriváty karboxylových kyselin
  23. Dusíkaté deriváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, heterocykly, alkaloidy
  24. Chemie makromolekulárních látek, chemické výrobky
  25. Sacharidy
  26. Peptidy a bílkoviny
  27. Lipidy
  28. Nukleové kyseliny
  29. Biokatalyzátory
  30. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
  1. Základy evoluční biologie, vznik a vývoj života. Biologické obory. Obecné vlastnosti organismů
  2. Nebuněčné organismy
  3. Prokaryotní organismy
  4. Eukaryotní buňka jako základní stavební jednotka rostlin, hub a živočichů
  5. Rostlinné orgány
  6. Základy fyziologie rostlin
  7. Bezcévné rostliny
  8. Cévnaté rostliny
  9. Houby
  10. Prvoci
  11. Systematické třídění živých organismů, původa vývoj člověka
  12. Opěrná a pohybová soustava
  13. Cévní soustava
  14. Dýchací soustava
  15. Trávicí soustava
  16. Vylučovací soustava
  17. Smyslové orgány
  18. Nervová soustava
  19. Hormonální soustava
  20. Rozmnožovací soustava
  21. Rozmnožování buněk
  22. Nukleové kyseliny – základ dědičnosti
  23. Základy genetiky
  24. Genetika člověka
  25. Základy ekologie
  1. Pojetí filosofie a počátky filosofie ve Starém Řecku
  2. Vrcholné období řecké filosofie
  3. Helénismus a středověká filosofie
  4. Filosofie ve věku renesance a baroka
  5. Filosofie osvícenství
  6. Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století
  7. Iracionalisté 19. století
  8. Hlavní filosofické směry ve 20. století
  9. Etika – teorie mravnosti a morálky
  10. Psychologie jako vědní disciplína
  11. Pojem osobnost v psychologii
  12. Kognitivní psychické procesy
  13. Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy volní a citové
  14. Sociologie jako vědní disciplína
  15. Sociální stratifikace a sociální mobilita
  16. Základní společenské instituce
  17. Člověk jako bytost společenská a přírodní
  18. Mezinárodní politika, ekonomická a vojensko-bezpečnostní spolupráce
  19. Politologie jako vědní disciplína
  20. Stát
  21. Ústavní a správní právo
  22. Státoprávní systém v ČR
  23. Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice
  24. Tržní ekonomika a její právní subjekty
  25. Peníze a bankovní soustava ČR
  26. Úloha státu v tržní ekonomice
  27. Význam právní regulace mezilidského styku
  28. Občanské a pracovní právo
  29. Trestní právo
  30. Evropská ekonomická integrace
  1. Staroorientální civilizace
  2. Klasické otrokářské státy - Řecko
  3. Klasické otrokářské státy - Řím
  4. Raně feudální společnost
  5. Evropa v rozvitém středověku
  6. Český stát za vlády Přemyslovců
  7. Vrcholný feudalismus v českých zemích
  8. Husitství a krize feudální společnosti
  9. Renesance a reformace
  10. Naše země od husitství do nástupu Habsburků
  11. Třicetiletá válka, Evropa a naše země v 17. století
  12. První buržoazní revoluce - jejich úloha a význam
  13. Vrcholný absolutismus v Evropě
  14. České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století
  15. Velká francouzská revoluce
  16. Evropa v 1. polovině 19. století
  17. Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás
  18. Evropa ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
  19. První světová válka
  20. Vznik Československé republiky
  21. Československá republika mezi světovými válkami
  22. Evropa a svět mezi světovými válkami
  23. Příčiny vypuknutí 2. světové války
  24. Průběh a výsledek druhé světové války
  25. Naše národy v boji proti fašismu
  26. Vývoj Československa od roku 1945 do současnosti
  27. Svět po 2. světové válce
  28. Evropa po r. 1945
  1. Země jako vesmírné těleso
  2. Kartografie
  3. Litosféra
  4. Atmosféra
  5. Hydrosféra
  6. Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí
  7. Mezinárodní organizace
  8. Geografie obyvatel a sídel
  9. Srovnání ekonomických ukazatelů rozvojovýcha vyspělých států
  10. Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti
  11. Regionální geografie států severní Evropy
  12. Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR
  13. Regionální geografie států západní Evropy
  14. Regionální geografie států jižní Evropy
  15. Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska
  16. Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR
  17. Regionální geografie Japonska a Číny
  18. Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů
  19. Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu
  20. Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu
  21. Regionální geografie států Afriky
  22. Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
  23. Regionální geografie USA a Kanady
  24. Regionální geografie států Latinské Ameriky
  25. Česká republika – fyzickogeografické ukazatele
  26. Česká republika – socioekonomické ukazatele.
  27. Regionální geografie ČR s důrazem na geografii Prahy
Okruhy informatiky jsou popsány v dokumentu Informatika - vyšší úroveň obtížnosti -  stáhni
  1. Osová afinita
  2. Středová kolineace
  3. Lineární útvary v kótovaném promítání
  4. Lineární útvary v Mongeově promítání
  5. Metrické úlohy v Mongeově promítání
  6. Quételetova-Dandelinova věta
  7. Lineární útvary v pravoúhlé axonometrii
  8. Lineární útvary v kosoúhlém promítání
  9. Lineární perspektiva
  10. Vojenská perspektiva
  11. Řezy těles v Mongeově promítání
  12. Řezy těles v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
  13. Osvětlení v Mongeově promítání
  14. Osvětlení v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
  15. Osvětlení v lineární perspektivě
  16. Zrcadlení v lineární perspektivě
  17. Křivky v lineární perspektivě
  18. Kružnice, parabola
  19. Elipsa, hyperbola
  20. Šroubovice a šroubová plocha
  21. Rotační plochy
  22. Kulová plocha
  23. Rotační kvadriky
  24. Přímkové plochy a konoidy
  25. Topografické plochy
  1. Středověká hudba
  2. Renesance
  3. Baroko - Johann Sebastian Bach
  4. Baroko - Antonio Vivaldi
  5. České hudební baroko
  6. Opera
  7. Klasicismus - Wolfgang Amadeus Mozart
  8. Klasicismus - Joseph Haydn
  9. Klasicismus - Ludwig van Beethoven
  10. Český hudební klasicismus
  11. Romantismus - Fryderyk Chopin
  12. Romantismus - Richard Wagner
  13. Romantismus - Antonín Dvořák
  14. Romantismus - Bedřich Smetana
  15. Hudba 20. stol. - Leoš Janáček
  16. Konec 19. stol. - spirituál, gospel
  17. 20. a 30. léta - jazz, swing
  18. Šantán, kabaret, muzikál
  19. Šanson
  20. 40. a 50. léta - rhythm and blues, rock´n´roll
  21. Vývoj hudebních dějin (charakteristika období)
  22. Lidský hlas
  23. Tóny a tónová soustava
  24. Stupnice
  25. Akordy, intervaly
  1. Pravěké umění.
  2. Umění starého Egypta.
  3. Umění antického Řecka.
  4. Římské umění.
  5. Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích
  6. Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích.
  7. Renesanční umění v Itálii.
  8. Renesanční umění v Evropě a u nás.
  9. Barokní umění a rokoko v Evropě.
  10. Barokní umění v Čechách.
  11. Umění 1. poloviny 19. století v Evropě.
  12. Klasicismus, empír a romantismus u nás. Český realismus a generace Národního divadla.
  13. Impresionismus.
  14. Postimpresionismus.
  15. Symbolismus a secese.
  16. Moderní umělecké směry - 20. století.
  17. Moderní umělecké směry - 20. století.
  18. Moderní architektura 20. století.
  19. České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století.
  20. Současné umění ve světě a u nás.
  21. Druhy výtvarného umění. Volné a užité umění.
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.