• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Výsledky přijímacího řízení najdete na strankách

 

https://dipsy.cz/prihlaska/intro.

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena dle platné vyhlášky MŠMT.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Kritéria pro přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 pro studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 125 bodů

Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 25 bodů
  (násobeno koeficientem 0,5)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů.

Kapacita studijního oboru je 30 žáků.

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí)

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch matematiky a fyziky za poslední tři klasifikační období
 • umístění do 5. místa v okresním kole nebo do 10. místa v krajském kole a vyšším kole následujících soutěží (doloženo diplomem nebo potvrzenou výsledkovou listinou)
  • Matematická olympiáda
  • Fyzikální olympiáda
  • Logická olympiáda
  • Pangea
  • Astronomická olympiáda
  • Robosoutěž
  • Scratch Cup
  • Pohár vědy
  • Mladý programátor
  • Jazykový certifikát ze seznamu schváleného MŠMT, který odpovídá úrovni A2 a vyšší
  • Pražská střela a Dopplerova vlna
 • los

Kritéria pro přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 pro studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 125 bodů

Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 25 bodů
  (násobeno koeficientem 0,5)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů.

Kapacita studijního oboru je 30 žáků.

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):

 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • průměrný prospěch z českého jazyka a cizího jazyka za poslední tři klasifikační období
 • umístění do 10. místa v okresním kole nebo úspěšný řešitel v krajském a vyšším kole následujících soutěží (doloženo diplomem nebo potvrzenou výsledkovou listinou)
  • Matematická olympiáda
  • Pangea
  • Logická olympiáda
  • Pohár vědy
  • Jazykový certifikát ze seznamu schváleného MŠMT, který odpovídá úrovni A2 a vyšší
 • los

Kritéria pro přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 pro studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 125 bodů

Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 25 bodů
  (násobeno koeficientem 0,5)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů.

Kapacita studijního oboru je 30 žáků.

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky za poslední tři klasifikační období
 • umístění do 10. místa v okresním kole nebo úspěšný řešitel v krajském a vyšším kole následujících soutěží (doloženo diplomem nebo potvrzenou výsledkovou listinou)
  • Matematická olympiáda
  • Pangea
  • Logická olympiáda
  • Pohár vědy
 • los

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Ověření znalostí českého jazyka bude probíhat rozhovorem

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Rozřazení do skupin pro výuku cizího jazyka bude provedeno na základě výsledků přijímacího řízení.