Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena dle platné vyhlášky MŠMT.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 140 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a cizího jazyka za poslední tři klasifikační období: průměr 1,00 – 10 bodů, průměr vyšší než 1,00 až do 1,50 včetně – 5 bodů
 5. jazykový certifikát úrovně A2 a vyšší a soutěže a olympiády (viz seznam - jde o poslední dva školní roky – tedy 2021/22, 2022/23) – účast v obvodním (okresním) a vyšším kole – 5 bodů

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):

 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • průměrný prospěch ze základní školy za poslední tři klasifikační období

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 140 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za poslední tři klasifikační období: průměr 1,00 – 10 bodů, průměr vyšší než 1,00 až do 1,50 včetně – 5 bodů
 5. jazykový certifikát úrovně A2 a vyšší a soutěže a olympiády (viz seznam - jde o poslední dva školní roky – tedy 2021/22, 2022/23) – účast v obvodním (okresním) a vyšším kole – 5 bodů

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí)

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch ze základní školy poslední tři klasifikační období

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 140 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za poslední tři klasifikační období: průměr 1,00 – 10 bodů, průměr vyšší než 1,00 až do 1,50 včetně – 5 bodů
 5. soutěže a olympiády (viz seznam - jde o poslední dva školní roky – tedy 2021/22, 2022/23) účast v obvodním (okresním) a vyšším kole – 5 bodů

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí)

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch ze základní školy poslední tři klasifikační období

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Seznam soutěží a olympiád, které lze započítat do bodového zisku přijímacího řízení (jde o poslední dva školní roky – tedy 2021/22, 2022/23)

Zájemci o osmileté studium – oba obory

 • Matematická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Pangea
 • Jazykový certifikát A2 a vyšší

Zájemci o čtyřleté studium

 • Matematická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Pangea
 • Fyzikální olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Pohár vědy
 • Soutěž v programování
 • Mladý programátor
 • Scratch Cup
 • Jazykový certifikát A2 a vyšší

Podmínky pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.

Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří pohovorem. Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů (žebříček na základě všech ostatních kritérií přijímacího řízení). Pohovorem se zjišťuje orientace v základech českého jazyka, zájem o zvolený obor studia a čtení s porozumění psanému textu.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Podmínky pro uchazeče, kteří splňují podmínky zákona č. 67/2022 Sb. Ze dne 27. října 2022 tzv „Lex Ukrajina“ 

Pokud byla cizincům poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • na žádost uchazeče (jeho zákonného zástupce) se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, která bude nahrazena pohovorem
 • na žádost uchazeče (jeho zákonného zástupce) může uchazeč konat test z matematiky v ukrajinském jazyce
 • při konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka má uchazeč k dispozici překladový slovník a navýšení času o 25 %

Dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením.

Informace o volbě jazyka

Prvním cizím jazykem, který se u nás vyučuje je angličtina. Při volbě druhého cizího jazyka u osmiletého jazykového studia a čtyřletého matematického rozhoduje, v případě převisu, pořadí u přijímacího řízení.