• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Historie naší školy začíná zákonem, který vyšel dne 24.  dubna  1953  a  který  dnes  již  ani  není  znám  pod názvem  31/1953  Sb.,  o  školské  soustavě  a  vzdělávání učitelů. Tímto  zákonem  byla  zavedena  osmiletá  povinná školní  docházka  (to  pro  historii  školy  tak  důležité  není) a zavedena jedenáctiletá střední škola (velmi podstatné).

Dnešní  Gymnázium  Christiana  Dopplera  vzniklo v září 1953 jako 14. jedenáctiletá střední škola sloučením 3.  a  4.  národní  školy,  3.  střední  školy  a jazykového gymnázia  v budově  dnešního  Arcibiskupského  gymnázia v Praze na Vinohradech.

V  60.  letech  20.  století  začíná  slavná  tradice úspěšnosti  žáků  v  předmětových  olympiádách  –  zejména v matematické  a  fyzikální.  Ve  školním  roce  1964/1965 vnikly na  škole  speciální  třídy  pro  žáky  nadané na matematiku a fyziku, ve kterých studovaly děti z širokého okolí. To samozřejmě  znamenalo  další  a  větší  úspěchy v olympiádách.

I  výuka  cizích  jazyků  má  tradici  již  od  60.  let. Jazykové  zaměření  zmiňuje  kronika  školy  od  roku  1964, kdy  byly  zřízeny  jazykové  laboratoře.  V  té  době se vyučovala  nejen  ruština,  ale  také  angličtina,  němčina, francouzština, španělština a latina.

V  roce  1980  byl  škole  udělen  název  Gymnázium Wilhelma Piecka, jako se ostatně stalo i ulici v roce 1956. Po sametové revoluci, kdy došlo k přejmenování ulice na Korunní, změnila škola  název  na  Gymnázium, Korunní 2, Praha  2.  Ten  vydržel  až  do  přestěhování  školy  v  roce 1993.

Školní rok 1993/1994 začal v budově na Zborovské ulici,  kterou  opustila  stavební  průmyslová  škola.  Tím došlo  i ke  změně  názvu  (jak  je  ostatně  náš  ústav  zvyklý) na Gymnázium Zborovská. 

Za dlouholeté výborné výsledky v přírodovědných, zejména  fyzikálních  soutěžích  byl  škole  1.  ledna  1999 propůjčen čestný název Gymnázium Christiana Dopplera, který používá dodnes.

Za posledních sedmdesát let se tak změnilo nejen jednou sídlo školy, ale také čtyřikrát její název. V září 2023 tak škola oslavuje nejen 70 let od svého vzniku, ale také 30 let od přestěhování do nové budovy.

Ač  se  názvy  i  adresy  měnily,  zaměření  gymnázia zůstává  stále  stejné  –  jde  o  kvalitní  výuku  matematiky a fyziky, rozšířenou výuku cizích jazyků.

Informace o Christianu Dopplerovi lze najít na samostatné stránce Christian Doppler.