• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu – hlavního města. Jsou koordinovány zejména se službami poradenských zařízení na Praze 5. Jsou založené na snaze vytvořit vnitřní systém komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitelka školy, výchovný poradce RNDr. Zuzana Hradová Pecinová, metodička primární prevence Mgr. Pavla Haschková a ostatní učitelé, s akcentem na práci třídních učitelů.

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb, protože velikost školy neumožňuje použít rozšířenou variantu s nabídkou činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době naprosto vyhovující. Zhruba jednou v měsíci přichází psycholožka z PPP na konzultace se žáky i učiteli.

Podle obsahu poskytování poradenských služeb a informační a metodické podpory učitelům, žákům a rodičům zajišťujeme tyto oblasti činnosti:

1. Poradenskou činnost:

a) prevence školní neúspěšnosti,
b) vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
d) poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,
e) zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky SVP (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky s SVP,
f) odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se SVP, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, koordinace poskytování poradenských služeb žákům školou, a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
g) péče o vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
h) průběžná a dlouhotrvající péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
i) metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

2. Metodické a informační činnosti

a) zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence,
b) metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáka apod.,
c) předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
d) poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,                     

e) shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
f) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatření.

3. Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie


a) Odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení,
b) Odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování,
c) Řešení problémových situací,
d) Vyhledávání mimořádně nadaných žáků – participace na úpravách jejich učiva,
e) Odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních
jevů ve škole.

Výchovný poradce i metodik prevence odpovídá za svou činnost zástupci ředitele školy. Metodicky je řízen Pedagogicko–psychologickou poradnou Kuncova 1580/1, Praha 5., konkrétně Mgr. Olinou Pařízkovou. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny VP:
- pondělí od 15 hod po předchozí telefonické domluvě, tel.: 226 294 514; 702 271 606
- dle potřeby, v individuálně dohodnutých termínech: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny MP:
- pondělí od 14.30 po předchozí telefonické domluvě, tel.: 226 294 511
- dle potřeby, v individuálně dohodnutých termínech: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.