• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Gymnázium Christiana Dopplera je státní střední škola, která nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. 

Ve čtyřletém studiu otevíráme jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky.

Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě se zaměřením na živé jazyky, nebo ve třídě matematické. 

Prvním vyučovacím cizím jazykem je ve všech oborech je angličtina. Jako druhý cizí jazyk lze zvolit francouzštinu, němčinu a v matematických třídách i ruštinu.

Gymnázium má od roku 2002 statut školy s Německým jazykovým diplomem (DSD II), od školního roku 2015/2016 navíc s DSD I. 

Kromě toho škola připravuje žáky na jazykové zkoušky z anglického jazyka (FCE, CAE) a také z francouzského jazyka (DELF a DALF).

Ve škole lze získat certifikát ECDL - počítačová gramotnost.

Pedagogický sbor je tvořen aprobovanými vyučujícími. Pro výuku odborných předmětů využíváme také spolupráce s externisty, a to především v oblasti volitelnýných předmětů. Ty jsou určeny pro studenty dvou posledních ročníků všech oborů a jejich úkolem je rozšířit znalosti našich žáků ve zvolených předmětech, příprava na maturitu a především na vysokoškolské studium.

Naši studenti využívají své znalosti a dovednosti nejen při školní výuce, ale také v celé řadě vědomostních soutěží a olympiád. Mnozí reprezentují školu také v celé řadě individuálních a kolektivních sportů.

Naši studenti také sami organizují matematické a fyzikální soutěže pro žáky základních škol. Jedná se o Dopplerovu vlnu, Pražskou střelu a Matematický PRoUD. Pořádají také cyklus přednášek z matematiky, fyziky a informatiky Dopplerův Mafin. Kromě toho se také podílíme na organizaci soutěží MaSo, Náboj a Bobřík informatiky.

Ve škole se nacházejí odborné učebny jazyků, tělocvična, fit centrum, aula, biologicko-chemická laboratoř, fyzikální laboratoř a výtvarná dílna. Každá učebna je vybavena výpočetní technikou s připojením k internetu a dataprojektorem. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Studenti mají k dispozici prostředky Office 365, Google Workspace, studovnu a školní knihovnu.

Máme i širokou nabídku mimoškolních kulturních i sportovních aktivit. Jedná se např. o Klub mladých diváků, pěvecký sbor, školní utimate frisbee team a další,

Gymnázium Christiana Dopplera je fakultní školou  Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakulty UK. Spolupracujeme však i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT a PedF UK.

Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i učitele.

Přijďte studovat k nám.

 

Představení školy:

Videoprůvodce školou: