• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Gymnázium Christiana Dopplera, IČ 61385701 (dále jen „Škola"), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje žáky (subjekty osobních údajů) a zákonné zástupce žáků o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro napěnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz příslušné aktuálně účinné právní normy), škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole, případně údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.
  • Vyjma osobních údajů žáka má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
  • Další údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti školy: údaje o případném školním úrazu, identifikátor datové schránky fyzické osoby (zletilý žák, zákonný zástupce) a další dle aktuálně účinných právních norem.
 2. Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti žáků
  • souhlas se zpracováním osobních údajů
   • Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - fotografie -podobizna, videa žáků, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
   • Škola nakládá s díly žáků (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
   • Škola předává ve vymezených případech osobní údaje třetím osobám (dopravce, ubytovatel, pojišťovna, organizátor různých soutěží a sportovních akcí apod.), a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů

  Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemné oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 3. Zajištění fyzické bezpečnosti, ochrana majetku žáků i školy (vstupní prostory i vnitřní prostory školy)
  • Oprávněný zájem školy
   • Škola shromažd'uje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu - popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.
   • Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaj číslo OP - za účelem vyžadované identifikace žáků při vybraných exkurzích (elektrárny, letiště)
   • Škola shromažd'uje a zpracovává osobní údaj ZP - za účelem nepovinného hlášení pojištěnců
 4. Nabídka služeb školní knihovny
  • Existence smluvního vztahu
   • Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu - jméno, příjmení, datum výpůjčky, rozsah závazku žáka vůči knihovně.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: např. ČŠI, MŠMT ČR, Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR apod.

V rámci zajištění přijímacích zkoušek a státní části maturitních zkoušek jsou osobní údaje žáků ze zákona předávány společnosti CERMAT.

Práva subjektu údajů

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V Praze dne 1. 4. 2019