Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Matematika

 1. Teorie čísel, množiny, výroky
 2. Matice a determinanty
 3. Metody důkazů
 4. Parametr v matematice
 5. Absolutní hodnota
 6. Rovnice a nerovnice
 7. Funkce, zobrazení
 8. Racionální funkce
 9. Goniometrické funkce
 10. Logaritmické a exponenciální funkce
 11. Posloupnosti a řady
 12. Průběh funkce
 13. Diferenciální a integrální počet
 14. Tělesa
 15. Trojúhelník
 16. Mnohoúhelník
 17. Množiny bodů dané vlastnosti
 18. Vzájemná poloha přímek a rovin
 19. Shodná zobrazení
 20. Podobná zobrazení
 21. Kružnice
 22. Kuželosečky
 23. Tečny a normály křivek
 24. Komplexní čísla
 25. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Anglický jazyk

 1. US history until the 19th century
 2. US history – 20th& 21stcentury
 3. British History until the 19th century
 4. British history – 20th& 21stcentury
 5. US literature until the 19thcentury
 6. US literature of the 20th& 21stcentury
 7. British literature until the 19thcentury
 8. British literature of the 20th& 21stcentury
 9. William Shakespeare & the Elizabethan playhouse
 10. USA - Geography & Culture
 11. Canada - Geography & Culture
 12. UK & Ireland - Geography & Culture
 13. Australia & New Zealand - Geography & Culture
 14. The Commonwealth of Nations, India and South Africa
 15. New York, Washington DC and other US cities
 16. London and other British cities
 17. Government and politics of the USA
 18. Government and politics of the UK
 19. US Education
 20. British Education
 21. International Organizations
 22. English as a world language
 23. Crime and punishment – legal system in the UK and USA
 24. The world of today – contemporary issues
 25. Important personalities of the 20thcentury

Německý jazyk

 1. Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik
 2. Kunst und Kultur
 3. Sport
 4. Wohnen
 5. Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege
 6. Reisen
 7. Schule, Studium, das deutsche Schulsystem
 8. Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz
 9. Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen
 10. Mensch und Gesellschaft
 11. Massenmedien
 12. Jugend und ihre Welt
 13. Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E.
 14. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen
 15. Mode und Kleidung
 16. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
 17. Arbeit und Berufe
 18. Städte und Orte
 19. Meine Lektüre
 20. Vorbilder, Idole
 21. Tschechien – meine Heimat
 22. Deutschsprachige Länder - allgemein
 23. Die BRD
 24. Österreich
 25. Die Schweiz

Francouzský jazyk

 1. France
 2. Curiosités touristiques en France
 3. Paris
 4. Personnages célèbres
 5. Pays francophones
 6. République tchèque
 7. Prague
 8. Vie culturelle en République tchèque et à Prague
 9. Travail et emploi
 10. Moyens de transport et voyages
 11. Nature, environnement et écologie
 12. Ma famille, relations
 13. Loisirs
 14. Enseignement
 15. Sports et jeux
 16. Fêtes en France et en République tchèque
 17. Cuisine, restaurant
 18. Magasins, achats et mode
 19. Maison et logement
 20. Musique
 21. Littérature française, francophone et ma lecture
 22. Cinéma, théâtre
 23. Médias et communication, internet et réseaux sociaux
 24. Santé, maladies
 25. Arts et culture

Ruský jazyk

 1. Моя семья
 2. Наш дом, наша квартира
 3. Свободное время
 4. Школа и образование
 5. Работа и планы на будущее
 6. Еда и кухня
 7. Покупки и сфера обслуживания
 8. Спорт
 9. Здоровье и болезни
 10. Путешествия
 11. Мода и одежда
 12. Погода и природа
 13. Культура
 14. Чешская Республика
 15. Прага
 16. Российская Федерация
 17. Москва
 18. Санкт Петербург
 19. Русский язык
 20. Русская литература

Fyzika

 1. Dynamika hmotných bodů
 2. Elektromagnetická indukce a střídavý proud
 3. Elektromagnetické vlnění a záření
 4. Elektrostatické pole
 5. Geometrická optika
 6. Gravitační a tíhové pole
 7. Jaderná fyzika
 8. Kinematika
 9. Kmitavý pohyb
 10. Kvantová fyzika
 11. Magnetické pole
 12. Mechanická energie, práce, výkon
 13. Mechanické vlnění
 14. Mechanika kapalin a plynů
 15. Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách
 16. Struktura a vlastnosti kapalin
 17. Struktura a vlastnosti pevných látek
 18. Struktura a vlastnosti plynů
 19. Teorie relativity
 20. Teplo a skupenské přeměny
 21. Tuhé těleso
 22. Vedeni elektrického proudu v kapalinách a plynech
 23. Vlnová optika
 24. Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky
 25. Zákony zachování ve fyzice

Chemie

 1. Stavba atomu
 2. Chemická vazba
 3. PSP. Základní pojmy anorganické a organické chemie. Veličiny používané v chemii
 4. Roztoky. Výpočty složení roztoků
 5. Chemické reakce a rovnice. Výpočty z chemických rovnic
 6. Termochemie. Reakční kinetika
 7. Chemické rovnováhy. Acidobazické rovnováhy. Základy analytické chemie
 8. Elektrochemie. Redoxní reakce
 9. Chemie s – prvků
 10. Systematická chemie prvků III.A – V.A skupiny
 11. Systematická chemie prvků VI.A – VIII.A skupiny
 12. Chemie d – prvků
 13. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
 14. Nasycené uhlovodíky a jejich deriváty
 15. Nenasycené uhlovodíky a jejich deriváty
 16. Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty
 17. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 18. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 19. Přírodní látky (alkaloidy, heterocykly, isoprenoidy). Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky.
 20. Sacharidy
 21. Proteiny
 22. Lipidy
 23. Nukleové kyseliny
 24. Metabolismus přírodních makromolekulárních látek
 25. Biokatalyzátory (enzymy, vitaminy, hormony)

Biologie

 1. Vznik a vývoj života na Zemi, viry, prokaryota, prvoci
 2. Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk
 3. Rostlinné orgány
 4. Základy fyziologie rostlin
 5. Růst, vývoj, pohyby a rozmnožování rostlin
 6. Vyšší rostliny
 7. Houby, lišejníky. Bezcévné rostliny
 8. Bezcoelomoví bezobratlí
 9. Kroužkovci a měkkýši.
 10. Členovci, ostnokožci
 11. Strunatci – charakteristika, kruhoústí, paryby, ryby
 12. Strunatci - charakteristika, obojživelníci, plazi
 13. Strunatci - charakteristika, ptáci, savci
 14. Opěrná a pohybová soustava
 15. Cévní a dýchací soustava
 16. Trávicí soustava
 17. Vylučovací soustava a kůže
 18. Smyslové orgány
 19. Nervová soustava
 20. Hormonální soustava
 21. Rozmnožovací soustava
 22. Nukleové kyseliny – základ dědičnosti
 23. Genetika
 24. Základy ekologie a etologie
 25. Zemské těleso, nerosty a horniny

Základy společenských věd

 1. Pojetí filosofie a její vztah k jiným formám společenských věd a počátky filosofie ve Starém Řecku
 2. Vrcholné období řecké filosofie a helénismus
 3. Středověká filosofie a filosofie ve věku renesance
 4. Filosofie baroka a osvícenství (racionalismus a empirismus)
 5. Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století (marxismus)
 6. Iracionalismus a filosofie života
 7. Hlavní filosofické směry 20. století
 8. Etika – teorie mravnosti a morálky
 9. Psychologie jako vědní disciplína
 10. Pojem osobnost v psychologii a člověk jako bytost společenská a přírodní
 11. Kognitivní psychické procesy
 12. Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy vůle a citové
 13. Sociologie jako vědní disciplína
 14. Sociální struktura společnosti, základní společenské instituce
 15. Hlavní náboženské směry
 16. Mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN)
 17. Politologie jako vědní disciplína
 18. Ústava a správní právo
 19. Pojem státu a státoprávní systém v ČR
 20. Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice
 21. Tržní ekonomika a úloha státu v tržní ekonomice
 22. Peníze a bankovní soustava ČR
 23. Základy teorie práva
 24. Občanské, rodinné a pracovní právo
 25. Trestní právo

Dějepis

 1. Staroorientální civilizace
 2. Klasické otrokářské státy - Řecko
 3. Klasické otrokářské státy - Řím
 4. Evropa v době raného a rozvitého středověku
 5. Český stát za vlády Přemyslovců
 6. Rozkvět a krize feudální společnosti v českých zemích
 7. Renesance a reformace
 8. Od stavovské monarchie po upevnění moci Habsburků v českém státě
 9. První buržoazní revoluce – jejich úloha a význam
 10. Vrcholný absolutismus v Evropě
 11. České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století
 12. Velká francouzská revoluce a napoleonské války
 13. Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás
 14. Porevoluční Evropa
 15. Imperiální doba
 16. První světová válka
 17. Vznik Československé republiky
 18. Československá republika mezi světovými válkami
 19. Evropa a svět mezi světovými válkami
 20. Průběh a výsledek druhé světové války
 21. Naše národy v boji proti fašismu
 22. Vývoj Československa od roku 1945 do konce 50. let 20. století
 23. Vývoj Československa od 60. let 20. století
 24. Svět po druhé světové válce
 25. Evropa po r. 1945

Zeměpis

 1. Země jako vesmírné těleso
 2. Kartografie
 3. Litosféra
 4. Atmosféra
 5. Hydrosféra
 6. Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí
 7. Geografie obyvatel a sídel
 8. Srovnání ekonomik rozvojových a vyspělých států, mezinárodní integrace
 9. Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti
 10. Regionální geografie států severní Evropy
 11. Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR
 12. Regionální geografie států západní Evropy
 13. Regionální geografie států jižní Evropy
 14. Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska
 15. Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR
 16. Regionální geografie Japonska a Číny
 17. Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů
 18. Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu
 19. Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu
 20. Regionální geografie států Afriky
 21. Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
 22. Regionální geografie USA a Kanady
 23. Regionální geografie států Latinské Ameriky
 24. Česká republika – fyzickogeografická charakteristika
 25. Česká republika – socioekonomická charakteristika

Informatika a výpočetní technika

 1. Historie a vývoj počítačů.
 2. Práce s informacemi
 3. Architektura počítače.
 4. Hradlové sítě, binární soustava
 5. Komponenty počítače, hardware
 6. Software – rozdělení a funkce. Operační systémy.
 7. Tvorba textových dokumentů. Typografická pravidla
 8. Tvorba a zásady správné prezentace.
 9. Tabulkové kalkulátory.
 10. Sázecí jazyk LaTeX.
 11. Počítačové sítě – sítě dle velikosti, topologie, historie, přenos dat.
 12. Počítačové sítě – router, adresování, TCP, UDP. Mobilní sítě.
 13. Počítačová grafika – barevné modely, formáty, komprese.
 14. Počítačová grafika – rastrová a vektorová grafika.
 15. Modelování relační databáze.
 16. Jazyk SQL.
 17. Webové stránky, HTML.
 18. Vzhled webové stránky, CSS.
 19. Využití prvků HTML a jejich zpracování na dynamických webových stránkách.
 20. Jednoduché a složené (strukturované) datové typy.
 21. Podprogramy a předávání parametrů.
 22. Algoritmus a jeho vlastnosti.
 23. Vývojové diagramy a jejich využití.
 24. Třídící algoritmy.
 25. Práce s polem a řetězci.

Programování

 1. Jednoduché a složené (strukturované) datové typy.
 2. Spojové datové struktury. Pole.
 3. Fronta a zásobník.
 4. Algoritmus a jeho vlastnosti.
 5. Rekurze a její využití.
 6. Práce s textovými soubory.
 7. Časová a paměťová složitost.
 8. Reprezentace grafu v počítači.
 9. Stromy a jejich využití. Průchod stromem.
 10. Insert sort. Select sort.
 11. Bubble sort. Merge sort.
 12. Quick sort.
 13. Heap sort.
 14. Lineární a binární vyhledávání. Vyhledávací stromy.
 15. Rozděl a panuj. Dynamické programování. Backtracking.
 16. Aritmetické výrazy – reprezentace v grafu, vyhodnocení.
 17. Objektově orientované programování - porovnání s procedurálními jazyky
 18. Dědičnost v OOP. Abstract, virtual, interface
 19. Standarcní datové typy jazyka C#
 20. Programování řízené událostmi. Okenní aplikace.
 21. Základy teorie grafů. Bipartitní graf.
 22. Prohledávání grafu do hloubky a do šířky.
 23. Hledání minimální kostry grafu.
 24. Topologické třídění a jeho využití.
 25. Hledání nejkratší cesty v grafu.

Deskriptivní geometrie

 1. Základy stereometrie, volné rovnoběžné promítání
 2. Osová afinita
 3. Středová kolineace
 4. Kótované promítání
 5. Mongeovo promítání - princip promítání, zobrazení bodů, přímek, rovin a jejich vzájemná poloha
 6. Mongeovo promítání – metrické úlohy
 7. Mongeovo promítání – zobrazení těles
 8. Mongeovo promítání – řezy těles, průnik přímky s tělesem
 9. Kosoúhlé promítání
 10. Pravoúhlá axonometrie
 11. Lineární perspektiva
 12. Vojenská perspektiva
 13. Osvětlení
 14. Elipsa, kružnice
 15. Parabola
 16. Hyperbola
 17. Rotační plochy, anuloid
 18. Kulová plocha
 19. Rotační kvadriky
 20. Zborcené přímkové plochy

Estetická výchova – hudební

 1. Nejstarší období dějin hudby, vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, středověká hudba
 2. Zpěv duchovní a světský – gregoriánský chorál, vývojové etapy, rytířský zpěv
 3. Renesance – ars antiqua, ars nova, nizozemská a benátská škola
 4. Vznik a vývoj opery (italská opera 17. a 18.stol., reforma Gluckova a Wagnerova, italská 19.stol., složky opery)
 5. České hudební baroko
 6. Hudební barok (F. Handel, J. S. Bach)
 7. Klasicismus – mannheimská škola, W. A. Mozart, J. Haydn
 8. Klasicismus – L. van Beethoven
 9. Romantismus – 1. pol. 19.stol. (Schubert, Schumann, Weber, Chopin, Wagner)
 10. Novoromantismus a rozvoj národních škol
 11. Romantismus – char. obd. - Antonín Dvořák, J. Brahms (klasicko romantická syntéza)
 12. Romantismus – char. obd. a Bedřich Smetana život a dílo, Gustav Mahler
 13. Verismus, impresionismus – přelom 19. a 20. stol.
 14. Česká hudba - přelom 19. a 20. stol. - Leoš Janáček, 20. stol. Bohuslav Martinů
 15. Spirituál, gospel, jazz, swing, (zákl. vývojové etapy jazzu), 40. a 50. léta – rhytm and blues, rock´n´roll, šantán, kabaret, muzikál
 16. Šanson, hudba inspirovaná folklorem
 17. Hudební experiment – expresionismus, 2. vídeňská škola, čtvrttónová hudba; A. Honegger
 18. Vývoj hudebních dějin (charakteristika období)
 19. Lidský hlas, a významné osobnosti interpretačního umění české i světové hudby (výběr)
 20. Tóny a tónová soustava, a lidová píseň (charakteristika, sběratelé), stupnice, a současná populární hudba

Estetická výchova – výtvarná

 1. Pravěké umění
 2. Umění starého Egypta
 3. Umění antického Řecka
 4. Římské umění
 5. Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích
 6. Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích
 7. Renesanční umění v Itálii
 8. Renesanční umění v Evropě a u nás
 9. Barokní umění a rokoko v Evropě
 10. Barokní umění v Čechách.
 11. Klasicismus, empír, historismus, romantismus a realismus v Evropě
 12. Umění 19. století u nás – klasicismus, romantismus, realismus
 13. Impresionismus
 14. Postimpresionismus
 15. Symbolismus a secese
 16. Avantgardní umělecké směry 20. století – fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus
 17. Avantgardní umělecké směry 20. století - dadaismus, surrealismus, abstrakce
 18. Moderní architektura 20. století
 19. České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století
 20. Současné umění ve světě a u nás