• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 1. Teorie čísel, množiny, výroky
 2. Matice a determinanty
 3. Metody důkazů
 4. Parametr v matematice
 5. Absolutní hodnota
 6. Rovnice a nerovnice
 7. Funkce, zobrazení
 8. Polynomické funkce
 9. Goniometrické funkce
 10. Logaritmické a exponenciální funkce
 11. Posloupnosti a řady
 12. Průběh funkce
 13. Diferenciální a integrální počet
 14. Tělesa
 15. Trojúhelník
 16. Mnohoúhelník
 17. Množiny bodů dané vlastnosti
 18. Vzájemná poloha přímek a rovin
 19. Shodná zobrazení
 20. Podobná zobrazení
 21. Kružnice
 22. Kuželosečky
 23. Tečny a normály křivek
 24. Komplexní čísla
 25. Kombinatorika a pravděpodobnost
 1. Starověká literatura jako jeden z kořenů civilizace
 2. Slovesná kultura středověku
 3. Umělecký ideál rozvitého lidství – renesance a humanismus v evropské a české literatuře
 4. Slovesná tvorba barokní rozpolcenosti v evropské a české literatuře
 5. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře
 6. Národní obrození v české literatuře
 7. Romantická revolta proti rozumu a řádu ve světové a české literatuře
 8. Národní a všelidské ideály v české literatuře 2. poloviny 19. století
 9. Kritický obraz společnosti ve světové a české literatuře 19. století
 10. Vývoj divadla a dramatu od počátku do konce 19. století
 11. Soumrak století ve světové a české literatuře
 12. Generace tzv. buřičů – básníků života a vzdoru – v české literatuře
 13. Divadlo a drama – od moderny přes avantgardu až na práh absurdity
 14. Tradiční a moderní ve světové próze 1. poloviny 20. století
 15. Žánrové bohatství české prózy první poloviny 20. století
 16. Proměna témat i forem ve světové a české poezii 1. poloviny 20. století
 17. Člověk proti násilí jako téma v literatuře světové a české
 18. Světová literatura druhé poloviny 20. století s přesahem do počátku 21. století
 19. Literatura jako zrcadlo doby – proměny české poválečné prózy
 20. Cesty moderní české poezie v druhé polovině 20. století s přesahem do počátku 21. století
 21. Divadlo a drama druhé poloviny 20. století s přesahem do 21. století
 22. Vývoj českého novinářství od počátku do současnosti
 23. Lidová slovesnost jako inspirační zdroj naší literatury; balada v české literatuře
 24. Hnutí stojící v opozici proti společnosti a oficiální literární tvorbě
 25. Humor a satira ve světové a české literatuře
 1. International Organizations
 2. Geography of the UK and Ireland
 3. Geography of the USA
 4. Geography of Canada
 5. Geography of Australia and New Zealand
 6. Geography of the Czech Republic
 7. London and Other Cities in the UK
 8. Washington D.C., New York and Other Cities in the USA
 9. Prague and Other Cities in the CR
 10. Government and Politics
 11. Education
 12. British History
 13. American history
 14. British Literature
 15. American Literature
 16. British Culture
 17. American Culture
 18. Health and Diseases
 19. Jobs and Career
 20. Crime and Punishment
 21. The Media
 22. William Shakespeare and the Elizabethan Playhouse
 23. English as a World Language
 24. Culture of Australia, New Zealand and other ESC (except the UK and the USA)
 25. Sports and Games
 1. Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik
 2. Kunst und Kultur
 3. Sport
 4. Wohnen
 5. Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege
 6. Reisen
 7. Schule, Studium, das deutsche Schulsystem
 8. Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz
 9. Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen
 10. Mensch und Gesellschaft
 11. Massenmedien
 12. Jugend und ihre Welt
 13. Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E.
 14. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen
 15. Mode und Kleidung
 16. Freizeit, Hobbys, Lebensstil
 17. Arbeit und Berufe
 18. Städte und Orte
 19. Meine Lektüre
 20. Vorbilder, Idole
 21. Tschechien – meine Heimat
 22. Deutschsprachige Länder - allgemein
 23. Die BRD
 24. Österreich
 25. Die Schweiz
 1. La France
 2. Les curiosités touristiques en France
 3. Paris
 4. Les personnages célèbres
 5. Les pays francophones
 6. La République tchèque
 7. Prague
 8. La vie culturelle en République tchèque, à Prague
 9. Le travail et l´emploi
 10. Les moyens de transport et les voyages
 11. La nature, l ´environement et l´écologie
 12. Ma famille, les rélations
 13. Les loisirs
 14. L´enseignement
 15. Les sports et les jeux
 16. Les fêtes en France et en République tchèque
 17. La cuisine, le restaurant
 18. Les magasins, les achats et la mode
 19. La maison et le logement
 20. La musique
 21. La littérature française et ma lecture
 22. Le cinéma, le théâtre
 23. Les médias et la communication
 24. La santé
 25. Les arts et la culture
 1. Moje rodina a já
 2. Můj životopis
 3. Můj den
 4. Náš byt
 5. Moje zájmy
 6. Můj přítel
 7. Naše škola, systém vzdělávání u nás a v Rusku
 8. Plány do budoucna
 9. Nakupování a služby
 10. Média
 11. Móda a oblečení
 12. Počasí a příroda
 13. Cestování, doprava
 14. Sport
 15. Ruská a česká kuchyně
 16. Životní styl – péče o zdraví
 17. Svátky, tradice v Rusku a u nás
 18. Kulturní život – hudba, divadlo a film
 19. Ruská federace
 20. Moskva
 21. Sankt Peterburk
 22. Česká republika
 23. Praha
 24. Vynikající osobnosti v ruských dějinách, vědě, kultuře
 25. Moje četba
 1. Dynamika hmotných bodů
 2. Elektromagnetická indukce a střídavý proud
 3. Elektromagnetické vlnění a záření
 4. Elektrostatické pole
 5. Geometrická optika
 6. Gravitační a tíhové pole
 7. Jaderná fyzika
 8. Kinematika
 9. Kmitavý pohyb
 10. Kvantová fyzika
 11. Magnetické pole
 12. Mechanická energie, práce, výkon
 13. Mechanické vlnění
 14. Mechanika kapalin a plynů
 15. Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách
 16. Struktura a vlastnosti kapalin
 17. Struktura a vlastnosti pevných látek
 18. Struktura a vlastnosti plynů
 19. Teorie relativity
 20. Teplo a skupenské přeměny
 21. Tuhé těleso
 22. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
 23. Vlnová optika
 24. Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky
 25. Zákony zachování ve fyzice
 1. Stavba atomu, elektronový obal, atomové jádro
 2. Chemická vazba, slabé vazebné interakce, tvary molekul
 3. Periodická soustava prvků, chemické názvosloví
 4. Stechiometrické výpočty, voda
 5. Roztoky
 6. Chemické reakce
 7. Redoxní děje, elektrochemie
 8. Chemická termodynamika
 9. Reakční kinetika
 10. Acidobazické reakce
 11. Analytická chemie
 12. Prvky I.A skupiny, prvky II.A skupiny
 13. Prvky III.A , IV.A, V.A skupiny
 14. Prvky VI.A, VII.A, VIII.A skupiny
 15. Chemie přechodných kovů
 16. Základní pojmy organické chemie
 17. Nasycené a nenasycené uhlovodíky
 18. Aromatické uhlovodíky, přírodní zdroje uhlovodíků
 19. Deriváty uhlovodíků
 20. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 21. Karboxylové kyseliny
 22. Deriváty karboxylových kyselin
 23. Dusíkaté deriváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, heterocykly, alkaloidy
 24. Chemie makromolekulárních látek, chemické výrobky
 25. Sacharidy
 26. Peptidy a bílkoviny
 27. Lipidy
 28. Nukleové kyseliny
 29. Biokatalyzátory
 30. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
 1. Základy evoluční biologie, vznik a vývoj života. Biologické obory. Obecné vlastnosti organismů
 2. Nebuněčné organismy
 3. Prokaryotní organismy
 4. Eukaryotní buňka jako základní stavební jednotka rostlin, hub a živočichů
 5. Rostlinné orgány
 6. Základy fyziologie rostlin
 7. Bezcévné rostliny
 8. Cévnaté rostliny
 9. Houby
 10. Prvoci
 11. Systematické třídění živých organismů, původa vývoj člověka
 12. Opěrná a pohybová soustava
 13. Cévní soustava
 14. Dýchací soustava
 15. Trávicí soustava
 16. Vylučovací soustava
 17. Smyslové orgány
 18. Nervová soustava
 19. Hormonální soustava
 20. Rozmnožovací soustava
 21. Rozmnožování buněk
 22. Nukleové kyseliny – základ dědičnosti
 23. Základy genetiky
 24. Genetika člověka
 25. Základy ekologie
 1. Pojetí filosofie a počátky filosofie ve Starém Řecku
 2. Vrcholné období řecké filosofie
 3. Helénismus a středověká filosofie
 4. Filosofie ve věku renesance a baroka
 5. Filosofie osvícenství
 6. Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století
 7. Iracionalisté 19. století
 8. Hlavní filosofické směry ve 20. století
 9. Etika – teorie mravnosti a morálky
 10. Psychologie jako vědní disciplína
 11. Pojem osobnost v psychologii
 12. Kognitivní psychické procesy
 13. Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy volní a citové
 14. Sociologie jako vědní disciplína
 15. Sociální stratifikace a sociální mobilita
 16. Základní společenské instituce
 17. Člověk jako bytost společenská a přírodní
 18. Mezinárodní politika, ekonomická a vojensko-bezpečnostní spolupráce
 19. Politologie jako vědní disciplína
 20. Stát
 21. Ústavní a správní právo
 22. Státoprávní systém v ČR
 23. Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice
 24. Tržní ekonomika a její právní subjekty
 25. Peníze a bankovní soustava ČR
 26. Úloha státu v tržní ekonomice
 27. Význam právní regulace mezilidského styku
 28. Občanské a pracovní právo
 29. Trestní právo
 30. Evropská ekonomická integrace
 1. Staroorientální civilizace
 2. Klasické otrokářské státy - Řecko
 3. Klasické otrokářské státy - Řím
 4. Raně feudální společnost
 5. Evropa v rozvitém středověku
 6. Český stát za vlády Přemyslovců
 7. Vrcholný feudalismus v českých zemích
 8. Husitství a krize feudální společnosti
 9. Renesance a reformace
 10. Naše země od husitství do nástupu Habsburků
 11. Třicetiletá válka, Evropa a naše země v 17. století
 12. První buržoazní revoluce - jejich úloha a význam
 13. Vrcholný absolutismus v Evropě
 14. České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století
 15. Velká francouzská revoluce
 16. Evropa v 1. polovině 19. století
 17. Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás
 18. Evropa ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
 19. První světová válka
 20. Vznik Československé republiky
 21. Československá republika mezi světovými válkami
 22. Evropa a svět mezi světovými válkami
 23. Příčiny vypuknutí 2. světové války
 24. Průběh a výsledek druhé světové války
 25. Naše národy v boji proti fašismu
 26. Vývoj Československa od roku 1945 do současnosti
 27. Svět po 2. světové válce
 28. Evropa po r. 1945
 1. Země jako vesmírné těleso
 2. Kartografie
 3. Litosféra
 4. Atmosféra
 5. Hydrosféra
 6. Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí
 7. Mezinárodní organizace
 8. Geografie obyvatel a sídel
 9. Srovnání ekonomických ukazatelů rozvojovýcha vyspělých států
 10. Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti
 11. Regionální geografie států severní Evropy
 12. Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR
 13. Regionální geografie států západní Evropy
 14. Regionální geografie států jižní Evropy
 15. Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska
 16. Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR
 17. Regionální geografie Japonska a Číny
 18. Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů
 19. Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu
 20. Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu
 21. Regionální geografie států Afriky
 22. Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
 23. Regionální geografie USA a Kanady
 24. Regionální geografie států Latinské Ameriky
 25. Česká republika – fyzickogeografické ukazatele
 26. Česká republika – socioekonomické ukazatele.
 27. Regionální geografie ČR s důrazem na geografii Prahy
Okruhy informatiky jsou popsány v dokumentu Informatika - vyšší úroveň obtížnosti -  stáhni
 1. Osová afinita
 2. Středová kolineace
 3. Lineární útvary v kótovaném promítání
 4. Lineární útvary v Mongeově promítání
 5. Metrické úlohy v Mongeově promítání
 6. Quételetova-Dandelinova věta
 7. Lineární útvary v pravoúhlé axonometrii
 8. Lineární útvary v kosoúhlém promítání
 9. Lineární perspektiva
 10. Vojenská perspektiva
 11. Řezy těles v Mongeově promítání
 12. Řezy těles v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
 13. Osvětlení v Mongeově promítání
 14. Osvětlení v pravoúhlé axonometrii a kosoúhlém promítání
 15. Osvětlení v lineární perspektivě
 16. Zrcadlení v lineární perspektivě
 17. Křivky v lineární perspektivě
 18. Kružnice, parabola
 19. Elipsa, hyperbola
 20. Šroubovice a šroubová plocha
 21. Rotační plochy
 22. Kulová plocha
 23. Rotační kvadriky
 24. Přímkové plochy a konoidy
 25. Topografické plochy
 1. Středověká hudba
 2. Renesance
 3. Baroko - Johann Sebastian Bach
 4. Baroko - Antonio Vivaldi
 5. České hudební baroko
 6. Opera
 7. Klasicismus - Wolfgang Amadeus Mozart
 8. Klasicismus - Joseph Haydn
 9. Klasicismus - Ludwig van Beethoven
 10. Český hudební klasicismus
 11. Romantismus - Fryderyk Chopin
 12. Romantismus - Richard Wagner
 13. Romantismus - Antonín Dvořák
 14. Romantismus - Bedřich Smetana
 15. Hudba 20. stol. - Leoš Janáček
 16. Konec 19. stol. - spirituál, gospel
 17. 20. a 30. léta - jazz, swing
 18. Šantán, kabaret, muzikál
 19. Šanson
 20. 40. a 50. léta - rhythm and blues, rock´n´roll
 21. Vývoj hudebních dějin (charakteristika období)
 22. Lidský hlas
 23. Tóny a tónová soustava
 24. Stupnice
 25. Akordy, intervaly
 1. Pravěké umění.
 2. Umění starého Egypta.
 3. Umění antického Řecka.
 4. Římské umění.
 5. Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích
 6. Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích.
 7. Renesanční umění v Itálii.
 8. Renesanční umění v Evropě a u nás.
 9. Barokní umění a rokoko v Evropě.
 10. Barokní umění v Čechách.
 11. Umění 1. poloviny 19. století v Evropě.
 12. Klasicismus, empír a romantismus u nás. Český realismus a generace Národního divadla.
 13. Impresionismus.
 14. Postimpresionismus.
 15. Symbolismus a secese.
 16. Moderní umělecké směry - 20. století.
 17. Moderní umělecké směry - 20. století.
 18. Moderní architektura 20. století.
 19. České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století.
 20. Současné umění ve světě a u nás.
 21. Druhy výtvarného umění. Volné a užité umění.
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.