• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Matematika Teorie čísel, množiny, výroky, důkazy Vlastnosti funkcí. Lineární funkce, rovnice a nerovnice Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice Výrazy, mocniny, mocninná funkce, lineární lomená funkce Soustavy rovnic a nerovnic Goniometrické funkce, goniometrické rovnice a nerovnice Logaritmické funkce, logaritmické rovnice a nerovnice Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice Absolutní hodnota Analytická geometrie lineárních útvarů Kuželosečky Kružnice Trojúhelník Konstrukční úlohy, množiny bodů dané vlastnosti Geometrická zobrazení Stereometrie Kombinatorika Pravděpodobnost a statistika Posloupnosti a řady Komplexní čísla Anglický jazyk US history until the 19th century US history – 20th& 21stcentury British History until the 19th century British history – 20th& 21stcentury US literature until the 19thcentury US literature of the 20th& 21stcentury British literature until the 19thcentury British literature of the 20th& 21stcentury William Shakespeare & the Elizabethan playhouse USA - Geography & Culture Canada - Geography & Culture UK & Ireland - Geography & Culture Australia & New Zealand - Geography & Culture The Commonwealth of Nations, India and South Africa New York, Washington DC and other US cities London and other British cities Government and politics of the USA Government and politics of the UK US Education British Education International Organizations English as a world language Crime and punishment – legal system in the UK and USA The world of today – contemporary issues Important personalities of the 20thcentury Německý jazyk Deutsche Prosa im 20. Jahrhundert Drama im 20. Jahrhundert Deutschsprachige Literatur in Prag Weimarer Klassik Kulturelle Möglichkeiten in Prag Prager Architektur Deutsche Geschichte 1871 bis zum Ende des 2. Weltkriegs Deutschland nad 1945 Deutsche Entdecker und Forscher Das politische System in Deutschland Das Schulsystem Die BRD ist sehenswert Reiseziele in Österreich und in der Schweiz Berlin Arbeit und Beruf Mensch und Natur (Umwelt und Umweltschutz) Massenmedien Multikulturelle Gesellschaft Menschliche Beziehungen, Zukunft der Familie Sport – seine positive u. negative Seite Reisen früher und heute Jugend und ihre Welt Konsum und Umgang mit Geld Gesundheit und Krankheiten Probleme der Gegenwart Francouzský jazyk France Curiosités touristiques en France Paris Personnages célèbres Pays francophones République tchèque Prague Vie culturelle en République tchèque et à Prague Travail et emploi Moyens de transport et voyages Nature, environnement et écologie Ma famille, relations Loisirs Enseignement Sports et jeux Fêtes en France et en République tchèque Cuisine, restaurant Magasins, achats et mode Maison et logement Musique Littérature française, francophone et ma lecture Cinéma, théâtre Médias et communication, internet et réseaux sociaux Santé, maladies Arts et culture Ruský jazyk Моя семья Наш дом, наша квартира Свободное время Школа и образование Работа и планы на будущее Еда и кухня Покупки и сфера обслуживания Спорт Здоровье и болезни Путешествия Мода и одежда Погода и природа Культура Чешская Республика Прага Российская Федерация Москва Санкт Петербург Русский язык Русская литература Fyzika Dynamika hmotných bodů Elektromagnetická indukce a střídavý proud Elektromagnetické vlnění a záření Elektrostatické pole Geometrická optika Gravitační a tíhové pole Jaderná fyzika Kinematika Kmitavý pohyb Kvantová fyzika Magnetické pole Mechanická energie, práce, výkon Mechanické vlnění Mechanika kapalin a plynů Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti plynů Teorie relativity Teplo a skupenské přeměny Tuhé těleso Vedeni elektrického proudu v kapalinách a plynech Vlnová optika Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky Zákony zachování ve fyzice Chemie Stavba atomu Chemická vazba PSP. Základní pojmy anorganické a organické chemie. Veličiny používané v chemii Roztoky. Výpočty složení roztoků Chemické reakce a rovnice. Výpočty z chemických rovnic Termochemie. Reakční kinetika Chemické rovnováhy. Acidobazické rovnováhy. Základy analytické chemie Elektrochemie. Redoxní reakce Chemie s – prvků Systematická chemie prvků III.A – V.A skupiny Systematická chemie prvků VI.A – VIII.A skupiny Chemie d – prvků Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Nasycené uhlovodíky a jejich deriváty Nenasycené uhlovodíky a jejich deriváty Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty Kyslíkaté deriváty uhlovodíků Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Přírodní látky (alkaloidy, heterocykly, isoprenoidy). Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky. Sacharidy Proteiny Lipidy Nukleové kyseliny Metabolismus přírodních makromolekulárních látek Biokatalyzátory (enzymy, vitaminy, hormony) Biologie Vznik a vývoj života na Zemi, viry, prokaryota, prvoci Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk Rostlinné orgány Základy fyziologie rostlin Růst, vývoj, pohyby a rozmnožování rostlin Vyšší rostliny Houby, lišejníky. Bezcévné rostliny Bezcoelomoví bezobratlí Kroužkovci a měkkýši. Členovci, ostnokožci Strunatci – charakteristika, kruhoústí, paryby, ryby Strunatci - charakteristika, obojživelníci, plazi Strunatci - charakteristika, ptáci, savci Opěrná a pohybová soustava Cévní a dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava a kůže Smyslové orgány Nervová soustava Hormonální soustava Rozmnožovací soustava Nukleové kyseliny – základ dědičnosti Genetika Základy ekologie a etologie Zemské těleso, nerosty a horniny Základy společenských věd Pojetí filosofie a její vztah k jiným formám společenských věd a počátky filosofie ve Starém Řecku Vrcholné období řecké filosofie a helénismus Středověká filosofie a filosofie ve věku renesance Filosofie baroka a osvícenství (racionalismus a empirismus) Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století (marxismus) Iracionalismus a filosofie života Hlavní filosofické směry 20. století Etika – teorie mravnosti a morálky Psychologie jako vědní disciplína Pojem osobnosti v psychologii a člověk jako bytost společenská a přírodní Kognitivní psychické procesy Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy vůle a citové Sociologie jako vědní disciplína Sociální struktura společnosti, základní společenské instituce Hlavní náboženské směry Mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN) Politologie jako vědní disciplína Ústava a správní právo Pojem státu a státoprávní systém v ČR Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice Tržní ekonomika a úloha státu v tržní ekonomice Peníze a bankovní soustava ČR Základy teorie práva Občanské, rodinné a pracovní právo Trestní právo Dějepis Staroorientální civilizace Klasické otrokářské státy - Řecko Klasické otrokářské státy - Řím Evropa v době raného a rozvitého středověku Český stát za vlády Přemyslovců Rozkvět a krize feudální společnosti v českých zemích Renesance a reformace Od stavovské monarchie po upevnění moci Habsburků v českém státě První buržoazní revoluce – jejich úloha a význam Vrcholný absolutismus v Evropě České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století Velká francouzská revoluce a napoleonské války Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás Porevoluční Evropa Imperiální doba První světová válka Vznik Československé republiky Československá republika mezi světovými válkami Evropa a svět mezi světovými válkami Průběh a výsledek druhé světové války Naše národy v boji proti fašismu Vývoj Československa od roku 1945 do konce 50. let 20. století Vývoj Československa od 60. let 20. století Svět po druhé světové válce Evropa po r. 1945 Zeměpis Země jako vesmírné těleso Kartografie Litosféra Atmosféra Hydrosféra Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí Geografie obyvatel a sídel Srovnání ekonomik rozvojových a vyspělých států, mezinárodní integrace Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti Regionální geografie států severní Evropy Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR Regionální geografie států západní Evropy Regionální geografie států jižní Evropy Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR Regionální geografie Japonska a Číny Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu Regionální geografie států Afriky Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy Regionální geografie USA a Kanady Regionální geografie států Latinské Ameriky Česká republika – fyzickogeografická charakteristika Česká republika – socioekonomická charakteristika Informatika a výpočetní technika Historie a vývoj počítačů - významné osobnosti a společnosti Historie a vývoj počítačů - srovnání generací Logika a binární soustava Informace a jejich význam. Hardware, základní parametry osobních počítačů Software - rozdělení, licence. Operační systémy, práce se soubory a složkami Počítačová nebezpečí, škodlivý software Vytváření textových dokumentů. Typografická pravidla. Hromadná korespondence, reference, obsah Tvorba prezentací a jejich využití, pravidla správné prezentace. Tabulkové kalkulátory. Kontingenční tabulka. Grafy. Relační databáze. Počítačová grafika – barevné modely, formáty, komprese. Počítačová grafika – rastrová a vektorová grafika. Počítačové sítě - hardware, mobilní sítě Počítačové sítě - adresování, internet Informační zdroje. Tvorba webových stránek. Kaskádové styly a jejich užití při tvorbě webových stránek. Algoritmus. Programovací jazyky Programování Jednoduché a složené (strukturované) datové typy. Spojové datové struktury. Pole. Fronta a zásobník. Algoritmus a jeho vlastnosti. Rekurze a její využití. Práce s textovými soubory. Časová a paměťová složitost. Reprezentace grafu v počítači. Stromy a jejich využití. Průchod stromem. Insert sort. Select sort. Bubble sort. Merge sort. Quick sort. Heap sort. Lineární a binární vyhledávání. Vyhledávací stromy. Rozděl a panuj. Dynamické programování. Backtracking. Aritmetické výrazy – reprezentace v grafu, vyhodnocení. Objektově orientované programování - porovnání s procedurálními jazyky Dědičnost v OOP. Abstract, virtual, interface Standarcní datové typy jazyka C# Programování řízené událostmi. Okenní aplikace. Základy teorie grafů. Bipartitní graf. Prohledávání grafu do hloubky a do šířky. Hledání minimální kostry grafu. Topologické třídění a jeho využití. Hledání nejkratší cesty v grafu. Deskriptivní geometrie Základy stereometrie, volné rovnoběžné promítání Osová afinita Středová kolineace Kótované promítání Mongeovo promítání - princip promítání, zobrazení bodů, přímek, rovin a jejich vzájemná poloha Mongeovo promítání – metrické úlohy Mongeovo promítání – zobrazení těles Mongeovo promítání – řezy těles, průnik přímky s tělesem Kosoúhlé promítání Pravoúhlá axonometrie Lineární perspektiva Vojenská perspektiva Osvětlení Elipsa, kružnice Parabola Hyperbola Rotační plochy, anuloid Kulová plocha Rotační kvadriky Zborcené přímkové plochy Estetická výchova – hudební Nejstarší období dějin hudby, vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, středověká hudba Zpěv duchovní a světský – gregoriánský chorál, vývojové etapy, rytířský zpěv Renesance – ars antiqua, ars nova, nizozemská a benátská škola Vznik a vývoj opery (italská opera 17. a 18.stol., reforma Gluckova a Wagnerova, italská 19.stol., složky opery) České hudební baroko Hudební barok (F. Handel, J. S. Bach) Klasicismus – mannheimská škola, W. A. Mozart, J. Haydn Klasicismus – L. van Beethoven Romantismus – 1. pol. 19.stol. (Schubert, Schumann, Weber, Chopin, Wagner) Novoromantismus a rozvoj národních škol Romantismus – char. obd. - Antonín Dvořák, J. Brahms (klasicko romantická syntéza) Romantismus – char. obd. a Bedřich Smetana život a dílo, Gustav Mahler Verismus, impresionismus – přelom 19. a 20. stol. Česká hudba - přelom 19. a 20. stol. - Leoš Janáček, 20. stol. Bohuslav Martinů Spirituál, gospel, jazz, swing, (zákl. vývojové etapy jazzu), 40. a 50. léta – rhytm and blues, rock´n´roll, šantán, kabaret, muzikál Šanson, hudba inspirovaná folklorem Hudební experiment – expresionismus, 2. vídeňská škola, čtvrttónová hudba; A. Honegger Vývoj hudebních dějin (charakteristika období) Lidský hlas, a významné osobnosti interpretačního umění české i světové hudby (výběr) Tóny a tónová soustava, a lidová píseň (charakteristika, sběratelé), stupnice, a současná populární hudba Estetická výchova – výtvarná Pravěké umění Umění starého Egypta Umění antického Řecka Římské umění Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích Renesanční umění v Itálii Renesanční umění v Evropě a u nás Barokní umění a rokoko v Evropě Barokní umění v Čechách Klasicismus, empír, historismus, romantismus a realismus v Evropě Umění 19. století u nás – klasicismus, romantismus, realismus Impresionismus Postimpresionismus Symbolismus a secese Avantgardní umělecké směry 20. století – fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus Avantgardní umělecké směry 20. století – dadaismus, surrealismus, abstrakce Moderní architektura 20. století České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století Současné umění ve světě a u nás
Matematika Teorie čísel, množiny, výroky Matice a determinanty Metody důkazů Parametr v matematice Absolutní hodnota Rovnice a nerovnice Funkce, zobrazení Racionální funkce Goniometrické funkce Logaritmické a exponenciální funkce Posloupnosti a řady Průběh funkce Diferenciální a integrální počet Tělesa Trojúhelník Mnohoúhelník Množiny bodů dané vlastnosti Vzájemná poloha přímek a rovin Shodná zobrazení Podobná zobrazení Kružnice Kuželosečky Tečny a normály křivek Komplexní čísla Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Anglický jazyk US history until the 19th century US history – 20th& 21stcentury British History until the 19th century British history – 20th& 21stcentury US literature until the 19thcentury US literature of the 20th& 21stcentury British literature until the 19thcentury British literature of the 20th& 21stcentury William Shakespeare & the Elizabethan playhouse USA - Geography & Culture Canada - Geography & Culture UK & Ireland - Geography & Culture Australia & New Zealand - Geography & Culture The Commonwealth of Nations, India and South Africa New York, Washington DC and other US cities London and other British cities Government and politics of the USA Government and politics of the UK US Education British Education International Organizations English as a world language Crime and punishment – legal system in the UK and USA The world of today – contemporary issues Important personalities of the 20thcentury Německý jazyk Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik Kunst und Kultur Sport Wohnen Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege Reisen Schule, Studium, das deutsche Schulsystem Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen Mensch und Gesellschaft Massenmedien Jugend und ihre Welt Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen Mode und Kleidung Freizeit, Hobbys, Lebensstil Arbeit und Berufe Städte und Orte Meine Lektüre Vorbilder, Idole Tschechien – meine Heimat Deutschsprachige Länder - allgemein Die BRD Österreich Die Schweiz Francouzský jazyk France Curiosités touristiques en France Paris Personnages célèbres Pays francophones République tchèque Prague Vie culturelle en République tchèque et à Prague Travail et emploi Moyens de transport et voyages Nature, environnement et écologie Ma famille, relations Loisirs Enseignement Sports et jeux Fêtes en France et en République tchèque Cuisine, restaurant Magasins, achats et mode Maison et logement Musique Littérature française, francophone et ma lecture Cinéma, théâtre Médias et communication, internet et réseaux sociaux Santé, maladies Arts et culture Ruský jazyk Моя семья Наш дом, наша квартира Свободное время Школа и образование Работа и планы на будущее Еда и кухня Покупки и сфера обслуживания Спорт Здоровье и болезни Путешествия Мода и одежда Погода и природа Культура Чешская Республика Прага Российская Федерация Москва Санкт Петербург Русский язык Русская литература Fyzika Dynamika hmotných bodů Elektromagnetická indukce a střídavý proud Elektromagnetické vlnění a záření Elektrostatické pole Geometrická optika Gravitační a tíhové pole Jaderná fyzika Kinematika Kmitavý pohyb Kvantová fyzika Magnetické pole Mechanická energie, práce, výkon Mechanické vlnění Mechanika kapalin a plynů Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti plynů Teorie relativity Teplo a skupenské přeměny Tuhé těleso Vedeni elektrického proudu v kapalinách a plynech Vlnová optika Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky Zákony zachování ve fyzice Chemie Stavba atomu Chemická vazba PSP. Základní pojmy anorganické a organické chemie. Veličiny používané v chemii Roztoky. Výpočty složení roztoků Chemické reakce a rovnice. Výpočty z chemických rovnic Termochemie. Reakční kinetika Chemické rovnováhy. Acidobazické rovnováhy. Základy analytické chemie Elektrochemie. Redoxní reakce Chemie s – prvků Systematická chemie prvků III.A – V.A skupiny Systematická chemie prvků VI.A – VIII.A skupiny Chemie d – prvků Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Nasycené uhlovodíky a jejich deriváty Nenasycené uhlovodíky a jejich deriváty Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty Kyslíkaté deriváty uhlovodíků Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Přírodní látky (alkaloidy, heterocykly, isoprenoidy). Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky. Sacharidy Proteiny Lipidy Nukleové kyseliny Metabolismus přírodních makromolekulárních látek Biokatalyzátory (enzymy, vitaminy, hormony) Biologie Vznik a vývoj života na Zemi, viry, prokaryota, prvoci Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk Rostlinné orgány Základy fyziologie rostlin Růst, vývoj, pohyby a rozmnožování rostlin Vyšší rostliny Houby, lišejníky. Bezcévné rostliny Bezcoelomoví bezobratlí Kroužkovci a měkkýši. Členovci, ostnokožci Strunatci – charakteristika, kruhoústí, paryby, ryby Strunatci - charakteristika, obojživelníci, plazi Strunatci - charakteristika, ptáci, savci Opěrná a pohybová soustava Cévní a dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava a kůže Smyslové orgány Nervová soustava Hormonální soustava Rozmnožovací soustava Nukleové kyseliny – základ dědičnosti Genetika Základy ekologie a etologie Zemské těleso, nerosty a horniny Základy společenských věd Pojetí filosofie a její vztah k jiným formám společenských věd a počátky filosofie ve Starém Řecku Vrcholné období řecké filosofie a helénismus Středověká filosofie a filosofie ve věku renesance Filosofie baroka a osvícenství (racionalismus a empirismus) Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století (marxismus) Iracionalismus a filosofie života Hlavní filosofické směry 20. století Etika – teorie mravnosti a morálky Psychologie jako vědní disciplína Pojem osobnost v psychologii a člověk jako bytost společenská a přírodní Kognitivní psychické procesy Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy vůle a citové Sociologie jako vědní disciplína Sociální struktura společnosti, základní společenské instituce Hlavní náboženské směry Mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN) Politologie jako vědní disciplína Ústava a správní právo Pojem státu a státoprávní systém v ČR Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice Tržní ekonomika a úloha státu v tržní ekonomice Peníze a bankovní soustava ČR Základy teorie práva Občanské, rodinné a pracovní právo Trestní právo Dějepis Staroorientální civilizace Klasické otrokářské státy - Řecko Klasické otrokářské státy - Řím Evropa v době raného a rozvitého středověku Český stát za vlády Přemyslovců Rozkvět a krize feudální společnosti v českých zemích Renesance a reformace Od stavovské monarchie po upevnění moci Habsburků v českém státě První buržoazní revoluce – jejich úloha a význam Vrcholný absolutismus v Evropě České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století Velká francouzská revoluce a napoleonské války Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás Porevoluční Evropa Imperiální doba První světová válka Vznik Československé republiky Československá republika mezi světovými válkami Evropa a svět mezi světovými válkami Průběh a výsledek druhé světové války Naše národy v boji proti fašismu Vývoj Československa od roku 1945 do konce 50. let 20. století Vývoj Československa od 60. let 20. století Svět po druhé světové válce Evropa po r. 1945 Zeměpis Země jako vesmírné těleso Kartografie Litosféra Atmosféra Hydrosféra Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí Geografie obyvatel a sídel Srovnání ekonomik rozvojových a vyspělých států, mezinárodní integrace Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti Regionální geografie států severní Evropy Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR Regionální geografie států západní Evropy Regionální geografie států jižní Evropy Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR Regionální geografie Japonska a Číny Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu Regionální geografie států Afriky Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy Regionální geografie USA a Kanady Regionální geografie států Latinské Ameriky Česká republika – fyzickogeografická charakteristika Česká republika – socioekonomická charakteristika Informatika a výpočetní technika Historie a vývoj počítačů. Práce s informacemi Architektura počítače. Hradlové sítě, binární soustava Komponenty počítače, hardware Software – rozdělení a funkce. Operační systémy. Tvorba textových dokumentů. Typografická pravidla Tvorba a zásady správné prezentace. Tabulkové kalkulátory. Sázecí jazyk LaTeX. Počítačové sítě – sítě dle velikosti, topologie, historie, přenos dat. Počítačové sítě – router, adresování, TCP, UDP. Mobilní sítě. Počítačová grafika – barevné modely, formáty, komprese. Počítačová grafika – rastrová a vektorová grafika. Modelování relační databáze. Jazyk SQL. Webové stránky, HTML. Vzhled webové stránky, CSS. Využití prvků HTML a jejich zpracování na dynamických webových stránkách. Jednoduché a složené (strukturované) datové typy. Podprogramy a předávání parametrů. Algoritmus a jeho vlastnosti. Vývojové diagramy a jejich využití. Třídící algoritmy. Práce s polem a řetězci. Programování Jednoduché a složené (strukturované) datové typy. Spojové datové struktury. Pole. Fronta a zásobník. Algoritmus a jeho vlastnosti. Rekurze a její využití. Práce s textovými soubory. Časová a paměťová složitost. Reprezentace grafu v počítači. Stromy a jejich využití. Průchod stromem. Insert sort. Select sort. Bubble sort. Merge sort. Quick sort. Heap sort. Lineární a binární vyhledávání. Vyhledávací stromy. Rozděl a panuj. Dynamické programování. Backtracking. Aritmetické výrazy – reprezentace v grafu, vyhodnocení. Objektově orientované programování - porovnání s procedurálními jazyky Dědičnost v OOP. Abstract, virtual, interface Standarcní datové typy jazyka C# Programování řízené událostmi. Okenní aplikace. Základy teorie grafů. Bipartitní graf. Prohledávání grafu do hloubky a do šířky. Hledání minimální kostry grafu. Topologické třídění a jeho využití. Hledání nejkratší cesty v grafu. Deskriptivní geometrie Základy stereometrie, volné rovnoběžné promítání Osová afinita Středová kolineace Kótované promítání Mongeovo promítání - princip promítání, zobrazení bodů, přímek, rovin a jejich vzájemná poloha Mongeovo promítání – metrické úlohy Mongeovo promítání – zobrazení těles Mongeovo promítání – řezy těles, průnik přímky s tělesem Kosoúhlé promítání Pravoúhlá axonometrie Lineární perspektiva Vojenská perspektiva Osvětlení Elipsa, kružnice Parabola Hyperbola Rotační plochy, anuloid Kulová plocha Rotační kvadriky Zborcené přímkové plochy Estetická výchova – hudební Nejstarší období dějin hudby, vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, středověká hudba Zpěv duchovní a světský – gregoriánský chorál, vývojové etapy, rytířský zpěv Renesance – ars antiqua, ars nova, nizozemská a benátská škola Vznik a vývoj opery (italská opera 17. a 18.stol., reforma Gluckova a Wagnerova, italská 19.stol., složky opery) České hudební baroko Hudební barok (F. Handel, J. S. Bach) Klasicismus – mannheimská škola, W. A. Mozart, J. Haydn Klasicismus – L. van Beethoven Romantismus – 1. pol. 19.stol. (Schubert, Schumann, Weber, Chopin, Wagner) Novoromantismus a rozvoj národních škol Romantismus – char. obd. - Antonín Dvořák, J. Brahms (klasicko romantická syntéza) Romantismus – char. obd. a Bedřich Smetana život a dílo, Gustav Mahler Verismus, impresionismus – přelom 19. a 20. stol. Česká hudba - přelom 19. a 20. stol. - Leoš Janáček, 20. stol. Bohuslav Martinů Spirituál, gospel, jazz, swing, (zákl. vývojové etapy jazzu), 40. a 50. léta – rhytm and blues, rock´n´roll, šantán, kabaret, muzikál Šanson, hudba inspirovaná folklorem Hudební experiment – expresionismus, 2. vídeňská škola, čtvrttónová hudba; A. Honegger Vývoj hudebních dějin (charakteristika období) Lidský hlas, a významné osobnosti interpretačního umění české i světové hudby (výběr) Tóny a tónová soustava, a lidová píseň (charakteristika, sběratelé), stupnice, a současná populární hudba Estetická výchova – výtvarná Pravěké umění Umění starého Egypta Umění antického Řecka Římské umění Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích Renesanční umění v Itálii Renesanční umění v Evropě a u nás Barokní umění a rokoko v Evropě Barokní umění v Čechách. Klasicismus, empír, historismus, romantismus a realismus v Evropě Umění 19. století u nás – klasicismus, romantismus, realismus Impresionismus Postimpresionismus Symbolismus a secese Avantgardní umělecké směry 20. století – fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus Avantgardní umělecké směry 20. století - dadaismus, surrealismus, abstrakce Moderní architektura 20. století České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století Současné umění ve světě a u nás
Ředitelka školy stanovila na základě pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedené podmínky pro nahrazení písemné zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika (vyhlášení č. j. MSMT-32270/2020-1). Pro studijní obor 79-41-K/81 "Cizí jazyky – brána do světa" Písemnou zkoušku z předmětu informatika a výpočetní technika lze nahradit získáním certifikátu ECDL Start, Core či ECDL Profile. Certifikát musí obsahovat alespoň 4 úspěšně složené moduly dle následující specifikace: Povinně je nutné složit modul M3 Zpracování textu či modul AM3 Pokročilé zpracování textu, modul M4 Práce s tabulkami či modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami, jeden z modulů ve verzi Advanced. Dále student volí minimálně dva z následujících modulů modul M6 Prezentace či modul AM6 Pokročilé prezentace, jeden z modulů: M9 Úpravy digitálních obrázků, M10 Tvorba webových stránek, M5 Databáze, AM5 Pokročilé databáze, M16 Informatické myšlení a programování. Pro studijní obory 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" a 79-41-K/41 "Per partes ad astra" Písemnou zkoušku z předmětu informatika a výpočetní technika lze nahradit získáním certifikátu ECDL Start, Core či ECDL Profile. Certifikát musí obsahovat alespoň 4 úspěšně složené moduly dle následující specifikace: Povinně je nutné složit modul M3 Zpracování textu či modul AM3 Pokročilé zpracování textu, modul M4 Práce s tabulkami či modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami, jeden z modulů ve verzi Advanced. Dále student volí minimálně dva z následujících modulů modul M6 Prezentace či modul AM6 Pokročilé prezentace, jeden z modulů: M9 Úpravy digitálních obrázků, M10 Tvorba webových stránek, M5 Databáze, AM5 Pokročilé databáze, M16 Informatické myšlení a programování, jeden z modulů je nutné složit ve verzi Advanced.
Matematika Teorie čísel, množiny, výroky Matice a determinanty Metody důkazů Parametr v matematice Absolutní hodnota Rovnice a nerovnice Funkce, zobrazení Racionální funkce Goniometrické funkce Logaritmické a exponenciální funkce Posloupnosti a řady Průběh funkce Diferenciální a integrální počet Tělesa Trojúhelník Mnohoúhelník Množiny bodů dané vlastnosti Vzájemná poloha přímek a rovin Shodná zobrazení Podobná zobrazení Kružnice Kuželosečky Tečny a normály křivek Komplexní čísla Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Anglický jazyk US history until the 19th century US history – 20th& 21stcentury British History until the 19th century British history – 20th& 21stcentury US literature until the 19thcentury US literature of the 20th& 21stcentury British literature until the 19thcentury British literature of the 20th& 21stcentury William Shakespeare & the Elizabethan playhouse USA - Geography & Culture Canada - Geography & Culture UK & Ireland - Geography & Culture Australia & New Zealand - Geography & Culture The Commonwealth of Nations, India and South Africa New York, Washington DC and other US cities London and other British cities Government and politics of the USA Government and politics of the UK US Education British Education International Organizations English as a world language Crime and punishment – legal system in the UK and USA The world of today – contemporary issues Important personalities of the 20thcentury Německý jazyk Familie, Verwandte, Heim, Personencharakteristik Kunst und Kultur Sport Wohnen Gesundheit, Krankheiten, Gesundheitspflege Reisen Schule, Studium, das deutsche Schulsystem Mensch und Natur, Umwelt und Umweltschutz Wissenschaft und Technik, Erfindungen und Entdeckungen Mensch und Gesellschaft Massenmedien Jugend und ihre Welt Ernährung – Essen u. Trinken, Essgewohnheiten, gesunde/ungesunde E. Feste, Sitten und Bräuche, Traditionen Mode und Kleidung Freizeit, Hobbys, Lebensstil Arbeit und Berufe Städte und Orte Meine Lektüre Vorbilder, Idole Tschechien – meine Heimat Deutschsprachige Länder - allgemein Die BRD Österreich Die Schweiz Francouzský jazyk France Curiosités touristiques en France Paris Personnages célèbres Pays francophones République tchèque Prague Vie culturelle en République tchèque et à Prague Travail et emploi Moyens de transport et voyages Nature, environnement et écologie Ma famille, relations Loisirs Enseignement Sports et jeux Fêtes en France et en République tchèque Cuisine, restaurant Magasins, achats et mode Maison et logement Musique Littérature française, francophone et ma lecture Cinéma, théâtre Médias et communication, internet et réseaux sociaux Santé, maladies Arts et culture Ruský jazyk Моя семья Наш дом, наша квартира Свободное время Школа и образование Работа и планы на будущее Еда и кухня Покупки и сфера обслуживания Спорт Здоровье и болезни Путешествия Мода и одежда Погода и природа Культура Чешская Республика Прага Российская Федерация Москва Санкт Петербург Русский язык Русская литература Fyzika Dynamika hmotných bodů Elektromagnetická indukce a střídavý proud Elektromagnetické vlnění a záření Elektrostatické pole Geometrická optika Gravitační a tíhové pole Jaderná fyzika Kinematika Kmitavý pohyb Kvantová fyzika Magnetické pole Mechanická energie, práce, výkon Mechanické vlnění Mechanika kapalin a plynů Stejnosměrný elektricky proud v pevných látkách Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti plynů Teorie relativity Teplo a skupenské přeměny Tuhé těleso Vedeni elektrického proudu v kapalinách a plynech Vlnová optika Základy kinetické teorie látek a molekulové fyziky Zákony zachování ve fyzice Chemie Stavba atomu Chemická vazba PSP. Základní pojmy anorganické a organické chemie. Veličiny používané v chemii Roztoky. Výpočty složení roztoků Chemické reakce a rovnice. Výpočty z chemických rovnic Termochemie. Reakční kinetika Chemické rovnováhy. Acidobazické rovnováhy. Základy analytické chemie Elektrochemie. Redoxní reakce Chemie s – prvků Systematická chemie prvků III.A – V.A skupiny Systematická chemie prvků VI.A – VIII.A skupiny Chemie d – prvků Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Nasycené uhlovodíky a jejich deriváty Nenasycené uhlovodíky a jejich deriváty Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty Kyslíkaté deriváty uhlovodíků Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Přírodní látky (alkaloidy, heterocykly, isoprenoidy). Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky. Sacharidy Proteiny Lipidy Nukleové kyseliny Metabolismus přírodních makromolekulárních látek Biokatalyzátory (enzymy, vitaminy, hormony) Biologie Vznik a vývoj života na Zemi, viry, prokaryota, prvoci Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk Rostlinné orgány Základy fyziologie rostlin Růst, vývoj, pohyby a rozmnožování rostlin Vyšší rostliny Houby, lišejníky. Bezcévné rostliny Bezcoelomoví bezobratlí Kroužkovci a měkkýši. Členovci, ostnokožci Strunatci – charakteristika, kruhoústí, paryby, ryby Strunatci - charakteristika, obojživelníci, plazi Strunatci - charakteristika, ptáci, savci Opěrná a pohybová soustava Cévní a dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava a kůže Smyslové orgány Nervová soustava Hormonální soustava Rozmnožovací soustava Nukleové kyseliny – základ dědičnosti Genetika Základy ekologie a etologie Zemské těleso, nerosty a horniny Základy společenských věd Pojetí filosofie a její vztah k jiným formám společenských věd a počátky filosofie ve Starém Řecku Vrcholné období řecké filosofie a helénismus Středověká filosofie a filosofie ve věku renesance Filosofie baroka a osvícenství (racionalismus a empirismus) Německá filosofie ve věku osvícenství a 19. století (marxismus) Iracionalismus a filosofie života Hlavní filosofické směry 20. století Etika – teorie mravnosti a morálky Psychologie jako vědní disciplína Pojem osobnosti v psychologii a člověk jako bytost společenská a přírodní Kognitivní psychické procesy Psychické vlastnosti a rysy osobnosti a procesy vůle a citové Sociologie jako vědní disciplína Sociální struktura společnosti, základní společenské instituce Hlavní náboženské směry Mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN) Politologie jako vědní disciplína Ústava a správní právo Pojem státu a státoprávní systém v ČR Ekonomie a ekonomika, postavení české ekonomiky ve světové ekonomice Tržní ekonomika a úloha státu v tržní ekonomice Peníze a bankovní soustava ČR Základy teorie práva Občanské, rodinné a pracovní právo Trestní právo Dějepis Staroorientální civilizace Klasické otrokářské státy - Řecko Klasické otrokářské státy - Řím Evropa v době raného a rozvitého středověku Český stát za vlády Přemyslovců Rozkvět a krize feudální společnosti v českých zemích Renesance a reformace Od stavovské monarchie po upevnění moci Habsburků v českém státě První buržoazní revoluce – jejich úloha a význam Vrcholný absolutismus v Evropě České země a habsburský stát v 18. a na počátku 19. století Velká francouzská revoluce a napoleonské války Revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás Porevoluční Evropa Imperiální doba První světová válka Vznik Československé republiky Československá republika mezi světovými válkami Evropa a svět mezi světovými válkami Průběh a výsledek druhé světové války Naše národy v boji proti fašismu Vývoj Československa od roku 1945 do konce 50. let 20. století Vývoj Československa od 60. let 20. století Svět po druhé světové válce Evropa po r. 1945 Zeměpis Země jako vesmírné těleso Kartografie Litosféra Atmosféra Hydrosféra Vegetační pásy na Zemi a ochrana životního prostředí Geografie obyvatel a sídel Srovnání ekonomik rozvojových a vyspělých států, mezinárodní integrace Nedemokratické režimy a konfliktní oblasti Regionální geografie států severní Evropy Regionální geografie států střední Evropy vyjma ČR Regionální geografie států západní Evropy Regionální geografie států jižní Evropy Regionální geografie států jihovýchodní Evropy, Ukrajiny a Běloruska Regionální geografie Ruska, Zakavkazska a středoasijských států bývalého SSSR Regionální geografie Japonska a Číny Regionální geografie asijských tygrů a států jihovýchodní Asie. První a druhá vlna asijských tygrů Regionální geografie států jižní Asie a Afghánistánu Regionální geografie států jihozápadní Asie a Blízkého východu Regionální geografie států Afriky Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy Regionální geografie USA a Kanady Regionální geografie států Latinské Ameriky Česká republika – fyzickogeografická charakteristika Česká republika – socioekonomická charakteristika Informatika a výpočetní technika Historie a vývoj počítačů. Práce s informacemi Architektura počítače. Hradlové sítě, binární soustava Komponenty počítače, hardware Software – rozdělení a funkce. Operační systémy. Tvorba textových dokumentů. Typografická pravidla Tvorba a zásady správné prezentace. Tabulkové kalkulátory. Sázecí jazyk LaTeX. Počítačové sítě – sítě dle velikosti, topologie, historie, přenos dat. Počítačové sítě – router, adresování, TCP, UDP. Mobilní sítě. Počítačová grafika – barevné modely, formáty, komprese. Počítačová grafika – rastrová a vektorová grafika. Modelování relační databáze. Jazyk SQL. Webové stránky, HTML. Vzhled webové stránky, CSS. Využití prvků HTML a jejich zpracování na dynamických webových stránkách. Jednoduché a složené (strukturované) datové typy. Podprogramy a předávání parametrů. Algoritmus a jeho vlastnosti. Vývojové diagramy a jejich využití. Třídící algoritmy. Práce s polem a řetězci. Programování Jednoduché a složené (strukturované) datové typy. Spojové datové struktury. Pole. Fronta a zásobník. Algoritmus a jeho vlastnosti. Rekurze a její využití. Práce s textovými soubory. Časová a paměťová složitost. Reprezentace grafu v počítači. Stromy a jejich využití. Průchod stromem. Insert sort. Select sort. Bubble sort. Merge sort. Quick sort. Heap sort. Lineární a binární vyhledávání. Vyhledávací stromy. Rozděl a panuj. Dynamické programování. Backtracking. Aritmetické výrazy – reprezentace v grafu, vyhodnocení. Objektově orientované programování - porovnání s procedurálními jazyky Dědičnost v OOP. Abstract, virtual, interface Standarcní datové typy jazyka C# Programování řízené událostmi. Okenní aplikace. Základy teorie grafů. Bipartitní graf. Prohledávání grafu do hloubky a do šířky. Hledání minimální kostry grafu. Topologické třídění a jeho využití. Hledání nejkratší cesty v grafu. Deskriptivní geometrie Základy stereometrie, volné rovnoběžné promítání Osová afinita Středová kolineace Kótované promítání Mongeovo promítání - princip promítání, zobrazení bodů, přímek, rovin a jejich vzájemná poloha Mongeovo promítání – metrické úlohy Mongeovo promítání – zobrazení těles Mongeovo promítání – řezy těles, průnik přímky s tělesem Kosoúhlé promítání Pravoúhlá axonometrie Lineární perspektiva Vojenská perspektiva Osvětlení Elipsa, kružnice Parabola Hyperbola Rotační plochy, anuloid Kulová plocha Rotační kvadriky Zborcené přímkové plochy Estetická výchova – hudební Nejstarší období dějin hudby, vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, středověká hudba Zpěv duchovní a světský – gregoriánský chorál, vývojové etapy, rytířský zpěv Renesance – ars antiqua, ars nova, nizozemská a benátská škola Vznik a vývoj opery (italská opera 17. a 18.stol., reforma Gluckova a Wagnerova, italská 19.stol., složky opery) České hudební baroko Hudební barok (F. Handel, J. S. Bach) Klasicismus – mannheimská škola, W. A. Mozart, J. Haydn Klasicismus – L. van Beethoven Romantismus – 1. pol. 19.stol. (Schubert, Schumann, Weber, Chopin, Wagner) Novoromantismus a rozvoj národních škol Romantismus – char. obd. - Antonín Dvořák, J. Brahms (klasicko romantická syntéza) Romantismus – char. obd. a Bedřich Smetana život a dílo, Gustav Mahler Verismus, impresionismus – přelom 19. a 20. stol. Česká hudba - přelom 19. a 20. stol. - Leoš Janáček, 20. stol. Bohuslav Martinů Spirituál, gospel, jazz, swing, (zákl. vývojové etapy jazzu), 40. a 50. léta – rhytm and blues, rock´n´roll, šantán, kabaret, muzikál Šanson, hudba inspirovaná folklorem Hudební experiment – expresionismus, 2. vídeňská škola, čtvrttónová hudba; A. Honegger Vývoj hudebních dějin (charakteristika období) Lidský hlas, a významné osobnosti interpretačního umění české i světové hudby (výběr) Tóny a tónová soustava, a lidová píseň (charakteristika, sběratelé), stupnice, a současná populární hudba Estetická výchova – výtvarná Pravěké umění Umění starého Egypta Umění antického Řecka Římské umění Románské umění raného středověku v Evropě a v našich zemích Gotické umění vrcholného středověku v Evropě a v našich zemích Renesanční umění v Itálii Renesanční umění v Evropě a u nás Barokní umění a rokoko v Evropě Barokní umění v Čechách. Klasicismus, empír, historismus, romantismus a realismus v Evropě Umění 19. století u nás – klasicismus, romantismus, realismus Impresionismus Postimpresionismus Symbolismus a secese Avantgardní umělecké směry 20. století – fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus Avantgardní umělecké směry 20. století - dadaismus, surrealismus, abstrakce Moderní architektura 20. století České sochařství a malířství 1. poloviny 20. století Současné umění ve světě a u nás
  Ředitelka školy stanovila níže uvedené podmínky pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Pro studijní obor 79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa" Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň Název zkoušky C1 Státní jazyková zkouška všeobecná C2 Státní jazyková zkouška speciální C1 Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English (CAE) C1 Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher) C2 Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE) C2 IELTS Academic stupeň 8,5+ C1 IELTS Academic stupeň 7–8 C2 IELTS General Training stupeň 8,5+ C1 IELTS General Training stupeň 7–8  C1 EFB – English for Business (Level 4) C1 telc English C1 C2 telc English C2 C1 TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1) TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1) (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) C1 TOEFL iBT®: 95–113 (C1 a vyšší) C1 TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1) C1 Pearson Tests of English General (Level 4) C2 Pearson Tests of English General (Level 5) C1 LanguageCert IESOL – Expert C1 LanguageCert ISESOL – Expert C1 (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) C2 LanguageCert IESOL – Mastery C2 LanguageCert ISESOL – Mastery C2 (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) C1 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3   Zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň Název zkoušky C1 Státní jazyková zkouška všeobecná C2 Státní jazyková zkouška speciální B2, C1 Goethe - Zertifikat B2, C1 ÖSD Zertifikat B2, C1 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK (Německý jazykový diplom II. stupně)   Zkoušku z francouzského jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené ředitelkou školy podle níže uvedené tabulky, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň Název zkoušky B2 DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formy France Education international / Ministère de l’Education nationale C1 Státní jazyková zkouška všeobecná C2 Státní jazyková zkouška speciální C1 DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) France Education international / Ministère de l’Education nationale C2 DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française) France Education international / Ministère de l’Education nationale C1 DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel) – všechny odborné specializace Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIP) C1 TCF (Test de Connaissance du Français) – všech pět částí; 500–599 (C1) France Education international / Ministère de l’Education nationale C2 TCF (Test de Connaissance du Français) – všech pět částí; 600–699 (C2) France Education international / Ministère de l’Education nationale C1 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3   Pro studijní obory 79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem" a 79-41-K/41 "Per partes ad astra" Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší. Zkoušku z německého jazyka, francouzského jazyka nebo ruského jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší.