Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: PhDr. Blanka Kocourková, Mgr. Ondřej Balák, Mgr. Renata Pauchová, Mgr. František Petržílka, Mgr. Daniel Roček

Se společenskými vědami (občanská výchova a základy společenských věd) se naši studenti setkávají jak na nižším tak na vyšším stupni gymnázia. 
Na nižším stupni gymnázia se občanská výchova vyučuje 1x týdně. V tomto předmětu jde především o získání základních poznatků (o sobě, rodině, škole, vlasti, společnosti, kultuře, státu či o globálních problémech celého světa) a o rozvoj osobnostního, sociálního a morálního vývoje studenta. Během roku jsou zařazovány průběžně exkurze.

Na vyšším stupni gymnázia se základy společenských věd vyučují v 1. a 2. ročníku 1x týdně (kromě jazykových tříd, ty mají 2 hodiny týdně) a ve 3. a ve 4. ročníku 2x týdně.

V 1. ročníku se studenti dozvědí hlavní informace o politickém životě a mezinárodních organizacích. Jde hlavně o uvědomění si, že každý je demokratický občan, který má práva podílet se na společenském dění.

Ve 2. ročníku se studenti zabývají psychologií a sociologií. Zde se student učí řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své sociální a osobnostní schopnosti. Dále se věnuje jedinečnosti a individuální zvláštnosti každého člověka, toleranci plynoucí z rozdílností atd.

Ve 3. ročníku se studenti seznamují se základními filosofickými a etickými otázkami a úvahami některých filosofů. Studenti se učí samostatně myslet a pracovat s texty. Studenti mají možnost navštěvovat Společenskovědní seminář, který je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností zejména v sociálně-psychologické oblasti, rozvoj osobnostních a sociálních schopností…

Ve 4. ročníku studenti probírají základní ekonomické a právní oblasti. Studenti se věnují hlavním problémům hospodářství a práva s důrazem na naši republiku. Studenti, kteří mají o danou problematiku hlubší zájem, hlásí se na humanitně zaměřené vysoké školy apod., mají možnost navštěvovat Filosofický seminář či Právní a ekonomický seminář.

 

Studenti se pravidelně účastní různých soutěží a projektů, které se týkají společenskovědní problematiky.

Každoročně je to např. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže, kde se studenti jako skupiny či jednotlivci pravidelně umisťují na předních místech a reprezentují dále ČR na mezinárodních konferencích. Dále se studenti účastní Olympiády lidských práv, Filosofické olympiády, Debatní ligy, projektu simulovaného zasedání OSN, také Českého fóra, konference v anglickém jazyce, tvorbou rezolucí, dále simulace zasedání Evropského parlamentu (tvorba návrhu zákona, diskuse v plénu) atd. Mezi projekty, kterých se pravidelně účastníme, patří také Jeden svět na školách, Člověk v tísni – dokumenty s lidskoprávní tematikou, besedy s odborníky, Příběhy bezpráví apod.

Jednou za dva roky také společně s komisí dějepisu organizujeme pro vyšší gymnázium exkurzi do Osvětimi. Také pravidelně pořádáme exkurze Židovským muzeem, Parlamentem ČR, ČNB a dalšími institucemi.

Dále během roku navštěvujeme nejrůznější výstavy, které studenty obohacují o další zajímavosti a prohlubují danou problematiku. Jsou to např. World Press Photo, Czech Press Photo, Neviditelná výstava atd. Se studenty také ve volném čase navštěvujeme filmová představení (Nebezpečná metoda, Občanský průkaz, Hořící keř…) Organizujeme také nejrůznější besedy se zajímavými osobnostmi, očitými svědky důležitých událostí 20. století (holokaust, komunistické lágry, disent…).

Také profesoři, doktoři z vysokých škol (UK, MUP) mají každoročně přednášky spojené s besedami na různá témata (mediální výchova, výchova v evropských souvislostech, výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova…). Během roku samozřejmě připravujeme nejrůznější projekty v rámci školy.

Dvojnásobný úspěch v krajském kole SOČ

Tomáš Sedláček u nás

Zimní den s vědci

Exkurze 6.J do Českého rozhlasu

Euroscola Štrasburk

Doppler Debatuje

Setkání s Ing. Čestmírem Huňátem

Celostátní kolo SOČ

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Úspěch na Evropském parlamentu mládeže

Návrh septimy J do participativního rozpočtu Prahy 5

Vietnamští aktivisté na GCHD

GCHD a EYP

Krakov a Osvětim 2017

Demokracie a lidská práva ve Vietnamu

Krištof Kintera: Galerie Rudolfinum

Evropský parlament mládeže v Norsku

EYP - Evropský parlament mládeže